Sammendrag (Tynn-prosjektet)

Fordeler knyttet til økonomi, drift og sikkerhet gjør at såkalte "tynne klienter" benyttes i økende grad både i privat og offentlig sektor. Denne teknologien medfører imidlertid betydelige utfordringer for mennesker som benytter datatekniske hjelpemidler.

I Tynn-prosjektet er hovedmålet å: Identifisere omfanget av problemet med tynne klienter, samt foreslå og gjennomføre tiltak som kan forbedre situasjonen.

Det er en rekke utfordringer å ta tak i for å nå prosjektets hovedmål. Noen utfordringer er tekniske: hvor godt er det mulig å få hjelpemidler til å fungere, vil servere kunne driftes på en stabil måte også med hjelpemiddeloppsett osv. For å finne ut av denne typen utfordringer, ønsker vi å gjennomføre ulike intervjuer. Det skal settes opp et testmiljø der vi vil gjennomføre brukertester og der det i etterkant av prosjektet vil bli mulig for IKT-ansvarlige å teste/lære om teknologioppsett. I dette prosjektet er det videre en vesentlig utfordring å identifisere problemomfanget og formidle kunnskap om mulige løsninger.

Kunnskapen som erverves i prosjektet vil bli formidlet som en gratis veileder. I tillegg til veilederen ønsker vi å utvikle test-systemet som skal brukes i prosjektet til en plattform for testing/læring. Denne kan benyttes av IKT-ansvarlige som skal sette seg inn i hjelpemiddelteknologi brukt i kombinasjon med tynne klienter. Målet med veilederen og test-systemet er å gjøre det enklere for funksjonshemmede mennesker å få ordinært arbeid.