Tilrettelegging for studier og arbeid

For mange funksjonshemmede er det viktig med tilrettelegging av arbeids- eller studieplassen, dersom arbeidsoppgaver skal utføres på en hensiktsmesig måte. Vi har de beste forutsetninger for å påta oss slike oppdrag, og derfor blir vi ofte også koblet inn i de vanskeligste tilretteleggingssakene. Vi mener også det er mye å tjene på å bruke MediaLT på de enklere oppdragene. Grunnene til dette er mange:

  • En omfattende forsknings- og utviklingsaktivitet: Siden oppstarten i 1999 har MediaLT ledet en rekke norske prosjekter og deltatt i flere internasjonale prosjekter. Dette krever at vi må ligge helt i front når det gjelder utviklingen på hjelpemiddelområdet, og at vi i tillegg er innovative ved å ta fram nye produkter og tjenester på området.
  • Erfaring med forskning og tidligere tilrettelegging har gitt oss unik kompetanse om kombinerte funksjonshemninger.
  • MediaLT har flere ansatte med funksjonshemninger: Vi ser på dette som et stort fortrinn, gjennom daglig bruk av hjelpemidlene oppnås verdifull førstehåndskunnskap. Egen testlab med de mest utbredte og brukte hjelpemidlene funksjonshemmede benytter gjør oss i stand til å teste ting i praksis.
  • Nær brukerkontakt: Både gjennom opplæring og forskningsprosjekter har vi mye kontakt med funksjonshemmede mennesker som gir oss nær kjennskap til "hvor skoen trykker".  
  • Helhetlig kompetanse: MediaLT har brukt mye tid på å bygge breddekompetanse om teknologi for funksjonshemmede. Vi vet mye om ulike forutsetninger og behov, og kan derfor finne hvilke hjelpemidler som er mest hensiktsmessig for den enkelte.

Før en arbeids- eller studieplass skal tilrettelegges, vil det nesten alltid være formålstjenelig å foreta en kartlegging/utredning av situasjonen. Vi har lang erfaring med å analysere hvilke arbeidsteknikker den enkelte bør bruke, og hvilke hjelpemidler som bør anvendes for å jobbe mest mulig effektivt. Av denne grunn anbefaler vi at vi kobles tidlig inn i et tilretteleggingsoppdrag, for å legge et godt grunnlag for selve tilretteleggingsjobben gjennom en tidlig kartlegging/utredning.

Mer enn hver andre funksjonshemmet i yrkesaktiv alder i Norge står i dag utenfor arbeidslivet. Årsakene til dette er mange, men gjennom årelang erfaring og førstehåndskunnskap til forskningen på området mener vi at den viktigste enkeltårsaken er manglende utnyttelse av de mulighetene teknologien gir. Ikke minst gjelder dette manglende fokus på å "ruste" funksjonshemmede til å ta i bruk de teknologiske mulighetene; det vil si utilstrekkelig opplæring. Kunnskap om god tilrettelegging av arbeidsplassen er imidlertid også her viktig, og våre ansatte har de beste forutsetninger for å sikre god tilrettelegging og gi hensiktsmessig opplæring, slik at de teknologiske mulighetene tas i bruk på en god måte.  Det vil derfor være en god investering å benytte vår kompetanse på dette området.