SMUDI prosjektsammendrag

Prosjektnummer (NFR): 183215/S10

Bruk av PC og annen teknologi har blitt en forutsetning for å leve selvstendige liv. Forholdene må derfor legges til rette for at flest mulig skal kunne bruke ny teknologi, også mennesker som har problemer med å benytte tradisjonelle brukergrensesnitt. Vår hypotese er at multimodale brukergrensesnitt med nødvendig redundans kan benyttes for å ta høyde for at mennesker har ulike preferanser, forutsetninger og behov. Bruk av tale er særlig interessant i denne sammenheng fordi en modalitet som pr. i dag utnyttes svært lite i menneskers dialog med datasystemer tas i bruk. Den overordnede FoU-utfordringen er derfor å finne ut om multimodale brukergrensesnitt virkelig gir universell tilgjengelighet til nye produkter og tjenester.

  1. I "Stemmestyring i multimodal dialog" (SMUDI) skal to anvendelser som henger nøye sammen prioriteres, multimodale klient-grensesnitt og nettbaserte dialogsystemer:
  2. For mange vil stemmestyring kombinert med annen I/O kunne gjøre bruk av teknologi mer effektiv, mer forståelig og redusere statiske belastninger. Multimodale klient-grensesnitt kan derfor både egne seg for brede målgrupper og være til hjelp for mennesker med spesielle behov. Vi ønsker å knytte en doktorgrad til prosjektet som skal se spesielt på stemmestyring og nettbasert skjemautfylling.
  3. Nettbaserte multimodale dialogsystemer er på samme måte en innovativ tilnærming for å gjøre interaktive nett-tjenester mer tilgjengelige. Slike dialogsystemer vil kunne brukes både for å tilby verdiøkende tjenester sammenliknet med f.eks. stemmestyrte telefonitjenester og for å tilby "forskjellige veier til målet" avhengig av brukerens preferanser, tilgjengelig I/O etc.

Vi vil teste om multimodalitet kan brukes for å oppnå universell design ved å samarbeide med mennesker med ulik grad av nedsatt funksjonsevne". Utviklingsaktiviteter skal baseres på "deltakende design", og med en noe utradisjonell tilnærming skal vi utarbeide en ny utviklingsmetode for tilgjengelige produkter og tjenester.