Sammendrag (Universell IKT)

Prosjektnummer (NFR): 183416/S10

I Stortingsmelding nr. 17 2006/2007 (IKT-meldingen) formuleres det som en målsetning for regjeringen at all teknologisk utvikling med IKT innen offentlig sektor skal bygge på universelt utformede løsninger. Videre oppfordrer regjeringen privat sektor til å gjøre det samme.

Universell utforming generelt og universell utforming og IKT spesielt er et forholdsvis nytt fagområde. Det er derfor behov for å samarbeide om et definert faglig innhold innen IKT og universell utforming.

I dag er det få miljøer med nødvendig dybdekompetanse og kompetansen er spredt, og det er således nødvendig å forene kreftene i et felles nasjonalt løft. dette ønsker vi å oppnå ved å etablere et ressursnettverk på fagområdet IKT og universell utforming der partnernes kompetanseutveksling og samarbeid skal føre til innovative: FoU-prosjekter, produkter og tjenester.

Gjennom nettverksmøter og målrettede seminarer skal nettverket peke ut de mest sentrale, nasjonale FOU-utfordringene på fagområdet, samt legge grunnlaget for at de norske miljøene skal spille en aktiv rolle internasjonalt. På denne bakgrunn har nettverket ambisjoner om å generere minst tre nye nasjonale prosjekter og ett internasjonalt prosjekt årlig i 2008, 2009 og 2010.

MediaLTs erfaringer fra tidligere forskningsprosjekter på feltet IKT og funksjonshemmede viser dessuten at fagfeltet er godt egnet for medieoppslag, og formidling og profilering av forskning og utvikling vil også være en sentral del av arbeidet i ressursnettverket. Blant annet planlegges det et helt nytt og annerledes fagseminar for mediebransjen, der deltakerne selv skal få prøve å bruke hjelpemidler og der deltakerne får prøve å være funksjonshemmet i forbindelse med bruk av teknologi.

Videre er det en målsetning at ressursnettverket skal være et lokomotiv for aktiv vitenskapelig publisering