Prosjektsammendrag

I de siste årene har interaktivt læremateriell i stor grad erstattet tradisjonelle lærebøker. Dette gjelder spesielt innen grunnleggende IKT temaer som Datakortet. Vi ser imidlertid den samme utviklingen innen skolen og en rekke andre fagfelt. det er viktig å være klar over at interaktivt universelt utformet læremateriell er mer enn produksjon i samtidige formater og tilstrekkelig bredde i det pedagogiske innholdet. Hovedutfordringen er trolig knyttet til brukervennlige grensesnitt (menneske-maskin interaksjon). Stor grad av interaktivitet vil medføre ekstra store utfordringer i forhold til å lage brukbare grensesnitt for alle. på denne bakgrunn er forprosjektets hovedmål å teste om interaktivt IKT-læremateriell er universelt utformet, og foreslå metoder som sikrer god tilgjengelighet i både eksisterende og nye produkter. Vi vil anvende en brukersentrert utprøvingsmetodikk for å utforske de prioriterte forsknings- og utviklingsoppgavene knyttet til interaktive læremidler. Med andre ord vil det bli anvendt en testmetodikk, der vi setter oss ned sammen med brukere fra ulike grupper av funksjonshemmede og tester ulike funksjoner/oppgaver med bakgrunn i en forhåndsdefinert testplan. Denne testplanen vil bli utarbeidet i samarbeid med funksjonshemmede og på bakgrunn av den omfattende erfaringsbakgrunnen MediaLT har fra annen forskning og utvikling på feltet IT og funksjonshemmede, fra en omfattende opplæringsvirksomhet og fra erfaring med tilrettelegging/utvikling av webbaserte brukergrensesnitt. Litteraturstudier og innhenting av nettbasert informasjon vil også bli anvendt. Med bakgrunn i bearbeidingen av resultatene fra brukertestene vil prosjektgruppen drøfte hvilke FOU-oppgaver som bør prioriteres på fagområdet. Målsetningen er å definere de mest sentrale FOU-oppgavene, samt å foreslå tiltak med sikte på å sikre universell utforming i framtiden. Et sentralt element i forslagene til tiltak vil være vurderingen av behovet for et hovedprosjekt.