MediaLTs personvernerklæring

Sist oppdatert: 24.04.2018

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er behandlingsansvarlig for personopplysningene.

 

Formål¨

MediaLTs formål for behandling av personopplysninger er følgende:

  • ·       Brukerundersøkelser i forbindelse med forsknings- og utviklingsaktivitet
  • ·       Testing av tjenester og produkter
  • ·       Informasjon om MediaLTs prosjekter, arrangementer, tjenester, produkter og arbeid.
  • ·       Fakturering

 

Rettslig hjemmel

Behandlingen av personopplysninger i MediaLT vil skje på grunnlag av samtykke fra den personen personopplysningene er innhentet om. Den rettslige hjemmel for behandlingen av personopplysningene er derfor samtykke. Behandlingen vil for øvrig følge Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Sensitive personopplysninger vil bli behandlet i tråd med det grunnlaget for behandling av sensitive personopplysninger som er gitt i personopplysningsloven § 9.

 

Hvilke personopplysninger samles inn?

Som hovedregel samles følgende opplysninger inn:

  • ·       Fornavn og etternavn
  • ·       Telefonnummer
  • ·       E-postadresse
  • ·       Veiadresse og poststed

I forbindelse med brukertesting av tjenester og produkter og forsknings- og utviklingsaktivitet kan ytterligere opplysninger bli hentet inn. Disse persondataene vil kun bli lagret midlertidig i papir- eller blindeskrift, og de vil bli låst inn i safe på daglig leders kontor. De vil bli makulert så snart arbeidet er utført.

 

Innhenting av personopplysninger

Personopplysningene hentes inn frivillig fra personen selv.

 

Frivillighet

Det er frivillig å oppgi personopplysninger til MediaLT, og samtykke om lagring av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake.

 

Tredjepart

Personopplysninger vil ikke bli utlevert til tredjepart.

 

Rutiner for arkivering og sletting

Personopplysningene lagres manuelt i en beskyttet kontakt database, som MediaLT selv administrerer og kontrollerer. Ønsker om sletting fra, innsyn i og endring av opplysningene i databasen, routes til MediaLTs hoved e-post adresse: info@medialt.no. Det er daglig leders ansvar å påse at alle ønsker om sletting, endring eller innsyn som sendes til denne e-post kontoen blir utført. Ved et ønske om innsyn skal dataene sendes til kontakten i et filformat som er leselig for kontakten. Kontakten skal motta dataene senest to uker etter at hun/han har tatt kontakt. Sletting og endring av personopplysningene utføres manuelt. Når sletting eller endring er gjennomført, skal det alltid sendes en e-post til kontakten med informasjon om at sletting eller endring er gjennomført. Frist for sletting eller endring er to uker etter at anmodning om sletting eller endring er mottatt.

 

Den registrertes rettigheter

Det er norsk lovverk som gjelder for behandling av personopplysninger i MediaLT. Personer har rett til innsyn i, sletting eller endring av personopplysningene som er lagret om en selv.  

 

Sikring av opplysningene

Personopplysningene lagres på en egen server i MeediaLTs lokaler. Dette er en server MediaLT selv administrerer og kontrollerer. Serveren er sikret mot angrep utenfra gjennom program som er installert for å ivareta dette formålet. Serveren er også passord beskyttet, og det er kun MediaLTs egne ansatte som har tilgang til serveren.

 

Kontaktinformasjon

Personer kan ta kontakt på e-post adresse info@medialt.no eller på telefon 21 53 80 10, dersom de ønsker innsyn i, endring eller sletting av personopplysningene om seg selv.