WCAG 2.0

Andre versjon av verdens mest kjente retningslinjer for tilgjengelighet på nett er nå en ferdig W3C spesifikasjon! Dette er bra, for en oppdatering har vært etterlenktet og helt nødvendig!

Skrevet av: Morten Tollefsen - 16.01.2009

I en tidligere artikkel: "WCAG 2.0: rett rundt hjørnet?" har jeg skrevet litt om de nye retningslinjene. Den endelige spesifikasjonen ble frigitt 11. desember 2008.

Hvem er WCAG beregnet for?

WAI sier følgende om hvem retningslinjene primært henvender seg til:

 • Utviklere av web innhold (de som publiserer innhold/forfattere, designere etc.)
 • Utviklere av publiseringsverktøy
 • Utviklere av valideringsverktøy for web-tilgjengelighet
 • Andre som vil ha eller trenger en standard for web-tilgjengelighet

Videre sies det at standarden og andre dokumenter er utviklet for andre målgrupper inkl. de som er nye innen dette fagfeltet, beslutningstakere, ledere og andre.

Helt nødvendig

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 1.0 kom i mai 1999, dvs. for nesten 10 år siden. Det har skjedd mye på internett i disse 10 åra. WCAG 1.0 omhandler hovedsaklig statiske nettsider, og dette er på ingen måte tilstrekkelig i dag. Selv i 1999 var nok ikke retningslinjene tilstrekkelige! Men når dette er sagt: "WCAG 1.0 har hatt avgjørende betydning for tilgjengeligheten til nettsider for funksjonshemmede!"

MediaLT er et ledende miljø mht. testing og utvikling av tilgjengelige nettsteder. Vi har i flere år benyttet prinsipper som er svært like det du finner i den nye standarden. Vi har derfor fulgt utviklingsarbeidet med WCAG 2.0 nøye. Vår konklusjon er at alle nå skal benytte den nye standarden - dvs. glemme WCAG 1.0:

"WCAG 2.0 applies broadly to more advanced technologies; is easier to use and understand; and is more precisely testable with automated testing and human evaluation." (http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php)

For at retningslinjene skal ha lengst mulig levetid er det viktig at de er teknologi-uavhengige. Dette kan oppnås ved å gi eksempler/fremgangsmåter for spesifikk teknologi. Mer avansert teknologi betyr i denne sammenheng f.eks. dynamisk innhold.

Hvorvidt WCAG 2.0 er enklere å bruke og forstå enn første versjon av retningslinjene kan diskuteres. Min oppfatning er i alle fall at mange som leser spesifikasjonen for første gang oppfatter den som mer kompleks enn versjon 1.0. Det jeg vil si er at WCAG 2.0 er rimelig forståelig og langt mer hensiktsmessig i bruk.

Testing av nettsider med utgangspunkt i den nye standarden er mer presis, dvs. for en del egenskaper er det satt målbare kriterier. Dette er fint, blant annet fordi maskinell kontroll (validatorer) kan brukes. Imidlertid tror jeg behovet for eksperter/menneskelig kontroll blir større dersom den nye standarden skal brukes på en seriøs måte. WAI skriver følgende:

Although content may satisfy the Success Criteria, the content may not always be usable by people with a wide variety of disabilities. Professional reviews utilizing recognized qualitative heuristics are important in achieving accessibility for some audiences. In addition, usability testing is recommended. Usability testing aims to determine how well people can use the content for its intended purpose.

En oversikt over aktuelle dokumenter knyttet til WCAG 2.0 finnes på WCAG Overview.

Oppdatere eksisterende nettsteder

Det kreves ikke nødvendigvis store grep for å oppdatere nettsteder fra WCAG 1.0 til WCAG 2.0. WAI beskriver dette i dokumentet How to Update Your Web Site from WCAG 1.0 to WCAG 2.0. De som tidligere ikke har arbeidet med tilgjengelige nettsider kan starte med: Improving the Accessibility of Your Web Site.

WCAG 2.0 bygger på de samme prinsippene som WCAG 1.0, men tilnærmingen og spesifikke krav er noe annerledes. Tilgjengelighet for funksjonshemmede er målet, og derfor er selve essensen i retningslinjene de samme. Arbeid som er gjort med WCAG 1.0 er derfor svært verdifult, og det er mulig å lage nettsteder som følger begge standarder. Imidlertid er det ikke automatikk i at et nettsted som følger WCAG 2.0 også oppfyller kravene i versjon 1.0:

WCAG 2.0 is compatible with WCAG 1.0 so you can update your Web site to meet both WCAG 1.0 and WCAG 2.0. (However, a site that meets only WCAG 2.0 does not automatically meet WCAG 1.0, because WCAG 2.0 is more flexible in some areas.

En vei å gå for noen kan være å tilrettelegge de viktigste delene av nettstedet først og så benytte WCAG 2.0 for nye sider/tjenester. Hvor komplisert dette er avhenger selvsagt både av nettstedets størrelse/kompleksitet, publiseringssystem og kompetanse. For de som kjenner WCAG 1.0 sjekkpunktene kan følgende oversikt være nyttig: Comparison of WCAG 1.0 Checkpoints to WCAG 2.0, in Numerical Order. To fremgangsmåter nevnes av WAI som mulige veier å gå for å identifisere endringer som må gjøres:

 1. Sjekk (valider) nettstedet mot WCAG 2.0
 2. Sjekk WCAG 2.0 krav mot relaterte WCAG 1.0 krav. Sjekk deretter nye WCAG 2.0 krav.

4 hovedprinsipper

I WCAG 2.0 brukes fire prinsipper for tilgjengelig web-innhold:

 1. Gjenkjenbart - informasjon og brukergrensesnitt må presenteres på måter brukerne kan tilegne seg.
 2. Anvendelig - brukergrensesnitt og navigasjon må fungere.
 3. Forståelig - informasjon og kontroll med brukergrensesnitt må være forståelig.
 4. Robust - innhold må kunne presenteres på ulike agenter inkludert hjelpemiddelteknologi.

Også innen teknologi brukes begrepet universell utforming (UU). I UU finner vi følgende prinsipper:

 1. Like muligheter for bruk
 2. Fleksibel i bruk
 3. Enkel og intuitiv i bruk
 4. Forståelig informasjon
 5. Toleranse for feil
 6. Lav fysisk anstrengelse
 7. Størrelse og plass for tilgang og bruk

Som du ser er ikke WCAG prinsippene helt ulike de som brukes innen UU, og prinsippene likner også vanlig praksis for god menneske-maskin interaksjon. Det tas imidlertid høyde for spesielle løsninger (hjelpemiddelteknologi) mot generelle løsninger. I praksis er dette nødvendig pr. i dag, og WCAG 2.0 skal være en målbar og praktisk rettet "standard".

Gjenkjenbart: Informasjon må kunne presenteres på en måte brukeren kan kjenne igjen (dvs. ikke være usynlig for alle brukerens sanser).

Anvendelig: Brukergrensesnittet må kunne benyttes av brukeren (dvs. ikke kreve fremgangsmåter brukeren ikke kan utføre).

Forståelig: Både informasjon og brukergrensesnitt må være forståelig.

Robust: Informasjon må kunne presenteres på et vidt spekter av utstyr inkl. hjelpemiddelteknologi. Innhold skal være tilgjengelig også når teknologi videreutvikles.

Brytes noen av prinsippene betyr det at noen funksjonshemmede ikke kan bruke web!

Til hvert prinsipp er det ulike retningslinjer (totalt 12). For retningslinjene er det videre et sett med suksess-kriterier.

12 retningslinjer

12 retningslinjer er laget for å støtte opp under de fire prinsippene (dette er min oversettelse, så den er absolutt ikke offisiell):

1.1 Alternativ tekst: Tilby et tekstalternativ til ikke-tekstlig innhold slik at det kan presenteres i alternative formater for de som trenger det: storskrift, punktskrift, tale, symboler eller enklere språk.

1.2 Tids-baserte medier: Tilby alternativer til tids-baserte medier.

1.3 Konfigurerbart: Lag innhold som kan presenteres på alternative måter (f.eks. enklere layout) uten at struktur eller informasjon går tapt.

1.4 Gjenkjennelig: Gjør det enklere for brukere å se og høre innhold, inkludert mulighet for å separere for- og bakgrunn.

2.1 Tastatur: All funksjonalitet skal kunne brukes med tastatur.

2.2 Nok tid: Gi brukere nok tid til å lese og bruke innhold.

2.3 Anfall: Ikke utform innhold på en måte som er kjent for å kunne forårsake anfall.

2.4 Navigerbart: Tilby metodikk som hjelper brukere med å navigere, finne innhold og finne ut hvor de er.

3.1 Lesbart: Gjør tekstinnhold lesbart og forståelig.

3.2 Forutsikbart: Lag nettsider som fungerer og ser ut på forutsigbare måter.

3.3 Input assistanse: Hjelp brukere med å unngå, og å rette opp feil.

4.1 Kompatibilitet: Maksimer kompatibilitet med eksisterende og fremtidige agenter inkl. hjelpemiddelteknologi.

Suksess kriterier

Til retningslinjene er det utviklet såkalte "suksess kriterier". I WCAG 1.0 ble disse kalt sjekkpunkter. Innholdsfortegnelsen i Understanding WCAG 2.0 kan brukes for å få en rask oversikt over suksess kriteriene (og evt. forklaring av disse).

Det finnes tre nivåer av godkjenning (A, AA og AAA) og derfor suksess kriterier på tre nivåer. Et emne kan dekkes av mer en ett suksess-kriterie på ulike nivåer, f.eks:

 • Nivå AA: Den visuelle presentasjonen av tekst og bilder av tekst har  et kontrastforhold som er minst 4,5:1.
 • Nivå AAA:  Den visuelle presentasjonen av tekst og bilder av tekst har  et kontrastforhold som er minst 7:1.

Fem forutsetninger skal til før sider kan få godkjenning:

 1. Alle suksess kriteriene på et nivå skal innfris
 2. Hele siden skal oppfylle kriteriene på et gitt nivå
 3. Hele prosesser skal møte kriteriene på et gitt nivå
 4. Kun teknologi med støtte for tilgjengelighet skal benyttes
 5.  Brukes teknologi som ikke er tilgjengelig skal ikke dette ødelegge for resten av siden. Informasjon/funksjonalitet må også eksistere i tilgjengelige teknologier.

Kriteriene er laget på en slik måte at det skal være mulig å teste dem (maskinelt eller manuelt).

WAI interest group

Dersom du ønsker å følge med på dokumenter under utarbeidelse, kommende møter/seminarer eller melde deg på interessegruppens epost-liste kan du gå til:
WAI Interest Group

Lenker (brukt i denne artikkelen)

Nyhetsarkiv