WCAG 2.0: rett rundt hjørnet?

WCAG er de viktigste retningslinjene for universell utforming av innholdet på nettsider. Versjonen som er på trappene skal erstatte WCAG 1.0, og den nye standarden vil bli vesentlig både i offentlig og privat sektor!

Skrevet av: Morten Tollefsen - 23.05.2008

Bred enighet om teknisk innhold

30. april la W3C (WAI) ut følgende melding:

We are excited to announce that Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) was published as a W3C Candidate Recommendation on 30 April 2008. The Candidate Recommendation stage means that there is broad consensus on the technical content, and W3C invites you to implement WCAG 2.0.

Hovedhensikten med denne fasen er altså å samle inn eksempler, og WAI oppfordrer til at kode sendes inn. Dersom gode eksempler mangler vil enkelte deler av standarden risikere å falle ut. Interesserte kan lese mer her:

Hva er WCAG 2.0

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) omhandler innholdet på nettsider. Retningslinjene skal brukes for å øke tilgjengeligheten for alle. Disse retningslinjene brukes som utgangspunkt for lovverk i en rekke land. Også i Norge vil WCAG få stor betydning, f.eks. i forbindelse med innføringen av den nye Antidiskrimineringsloven.

WCAG 2.0 omfatter et bredere sett med teknologier enn WCAG 1.0. Det er også et mål å ta høyde for fremtidig teknologi. WCAG 2.0 kriteriene skal være mer testbare enn tidligere. Teknikker som brukes er derfor mer omfattende og inkluderer spesifikke tester.

WCAG 1.0 er bygget opp rundt et sett med retningslinjer. Retningslinjene har sjekkpunkter med ulik prioritet (1, 2 og 3). For å avgjøre om nettsider følger standarden brukes sjekkpunktene.

I WCAG 2.0 brukes 4 prinsipper for web-design. Hvert prinsipp har retningslinjer med tilhørende suksess kriterier på "nivå A", "nivå AA" eller "nivå AAA". Suksess kriteriene skal brukes for å sjekke om nettsteder følger spesifikasjonen. Et emne kan dekkes av mer en ett suksess-kriterie på ulike nivåer, f.eks:

 • Nivå AA: Den visuelle presentasjonen av tekst og bilder av tekst har  et kontrastforhold som er minst 5:1...
 • Nivå AAA:  Den visuelle presentasjonen av tekst og bilder av tekst har  et kontrastforhold som er minst 7:1...

Les dette dersom du vil ha en sammenlikning av WCAG 1.0 og 2.0: Comparison of WCAG 1.0 Checkpoints to WCAG 2.0.

4 prinsipper for web-design

I WCAG 2.0 brukes fire prinsipper for tilgjengelig web-innhold:

 1. Gjenkjenbart - informasjon og brukergrensesnitt må presenteres på måter brukerne kan tilegne seg.
 2.  Anvendelig - brukergrensesnitt og navigasjon må fungere.
 3. Forståelig - informasjon og kontroll med brukergrensesnitt må være forståelig.
 4. Robust - innhold må kunne presenteres på ulike agenter inkludert hjelpemiddelteknologi.

12 retningslinjer

12 retningslinjer er laget for å støtte opp under de fire prinsippene (dette er ikke en helt fullstendig oversettelse):

 • 1.1 Alternativ tekst: Tilby et tekstalternativ til ikke-tekstlig innhold.
 • 1.2 Tids-baserte medier: Tilby alternativer til tids-baserte medier.
 • 1.3 Konfigurerbart: Lag innhold som kan presenteres på alternative måter (f.eks. enklere layout) uten at struktur eller informasjon går tapt.
 • 1.4 Gjenkjennelig: Gjør det enklere for brukere å se og høre innhold, inkludert mulighet for å separere for- og bakgrunn.
 • 2.1 Tastatur: All funksjonalitet skal kunne brukes med tastatur.
 • 2.2 Nok tid: Gi brukere nok tid til å lese og bruke innhold.
 • 2.3 Anfall: Ikke utform innhold på en måte som er kjent for å kunne forårsake anfall.
 • 2.4 Navigerbart: Tilby metodikk som hjelper brukere med å navigere, finne innhold og finne ut hvor de er.
 • 3.1 Lesbart: Gjør tekstinnhold lesbart og forståelig.
 • 3.2 Forutsikbart: Lag nettsider som fungerer og ser ut på forutsigbare måter.
 • 3.3 Input assistanse: Hjelp brukere med å unngå, og å rette opp feil.
 • 4.1 Kompatibilitet: Maksimer kompatibilitet med eksisterende og fremtidige agenter inkl. hjelpemiddelteknologi.

Suksess kriterier

Suksess kriteriene brukes for å avgjøre om nettsider følger standarden. Det finnes tre nivåer av godkjenning og derfor suksess kriterier på tre nivåer. Fem forutsetninger skal til før sider kan få godkjenning:

 1. Alle suksess kriteriene på et nivå skal innfris
 2. Hele siden skal oppfylle kriteriene på et gitt nivå
 3. Hele prosesser skal møte kriteriene på et gitt nivå
 4. Kun teknologi med støtte for tilgjengelighet skal benyttes
 5. Brukes teknologi som ikke er tilgjengelig skal ikke dette ødelegge for resten av siden. Informasjon/funksjonalitet må også eksistere i tilgjengelige teknologier.

Kriteriene er laget på en slik måte at det skal være mulig å teste dem. Testingen kan skje delvis maskinelt. Imidlertid trengs også menneskelig evaluering av eksperter på hjelpemiddelteknologi og/eller brukertesting. I denne sammenheng er det også svært viktig med brukbarhetstesting, dvs. at funksjonalitet fungerer slik den er ment og at mennesker kan bruke funksjonaliteten på en hensiktsmessig måte.

Nyhetsarkiv