Vi vil ikke godta at teknologien tas fra oss!

De fleste får Parkinson etter fylte 55 år, men sykdommen rammer også yngre mennesker. Uansett alder og Parkinson-symptomer ønsker folk å fortsette og bruke teknologi og tjenester de har vent seg til - og dette er det veldig viktig å tilrettelegge for!

Skrevet av: Morten Tollefsen - 07.03.2007

Norges forskningsråd/IT-funk finansierte forprosjektet "Stemmestyrt interaksjon" STEMINT (prosjektnr. 176984/i40). En viktig del av dette prosjektet var å gjennomføre intervjuer i 11 fokusgrupper. Flere i fokusgruppene for bevegelseshemmede hadde diagnosen Parkinson. I intervjuene med dem kom det frem en rekke ideer og behov, spesielt knyttet til bruk av datamaskin. Stemmestyring kan sannsynligvis være et nyttig hjelpemiddel for noen med Parkinson, men det er nødvendig med en mye bredere tilnærming mht. tilgjengelighet til, og behov for teknologi. Deltakerne med Parkinson var spesielt interesserte i å utvikle en metodikk for utprøving av hjelpemidler og en utarbeidelse av en oversikt over aktuelle tilpasninger.

Denne statusrapporten er ikke et forsøk på å utvikle en slik metodikk, men det er et første skritt i retning av å forstå noen av de problemene mennesker med Parkinson har. Utfordringen er å gjøre begrensninger til muligheter, og dette må skje i et spennende tverrfaglig samarbeid.

Med utgangspunkt i STEMINT-prosjektet og med bakgrunn i at det ser ut til å være gjort veldig lite innen teknologi for mennesker med Parkinson var det naturlig for meg å fokusere på FoU-oppgaver. I konklusjonen forsøker jeg likevel å si litt om ansvarsfordeling. IT-funk støttet arbeidet med notatet, og Maja Arnestad kom med nyttige innspill til innholdet. Ellers er det spesielt to personer som har bidratt: Inger Thorstensen Tømte og Birger J. Natvig.

En elektronisk utgave av notatet er lagt ut:
Vi vil ikke godta at teknologien tas fra oss! Et notat om Parkinson og bruk av datamaskin.

Nyhetsarkiv