Vant anbud om å utarbeide informasjons- og veiledningsmateriell for DIFI

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) skal innen utgangen av 2012 ha utarbeidet informasjons- og veiledningsmateriell om universell utforming av IKT. DIFI vurderte oss i MediaLT som det mest kompetente miljøet i Norge til å utføre dette arbeidet for dem.

Skrevet av: Magne Lunde - 26.09.2012

Cathrine von Porat og Magne Lunde

I paragraf 11 i Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven stilles det krav om universell utforming av IKT. Arbeidet med å få på plass en forskrift om hhva dette innebærer i praksis har blitt forsinket. I skrivende stund er forskriften til behandling i Fornyings- og Administrasjonsdepartementet (FAD). Det er ventet at forskriften kommer ut på høring seinere i høst.

Toppkarakter

Når forskriften er vedtatt skal DIFI føre tilsyn med universell utforming av IKT. Videre har DIFI fått i oppgave å etablere en kompetansesenterfunksjon for universell utforming av IKT for statlige og kommunale virksomheter. Som en del av dette skal DIFI innen utgangen av 2012 ha utarbeidet informasjons- og veiledningsmateriell om universell utforming av IKT med utgangspunkt i WCAG 2.0 på minimum nivå AA.  Materiellet skal presenteres på et nytt nettsted. I sommer lyste derfor DIFI ut et anbud om bistand til å utarbeide dette informasjons- og veiledningsmateriellet. Vårt tilbud fikk toppkarakter og DIFI ga oss derfor oppdtraget med å utføre dette arbeidet.

Solid kompetanse

I tildelingen skriver blant annet DIFI følgende:

Etter vår vurdering er MediaLT den totalt sett beste tilbyderen fordi de tilbyr solid kompetanse på det vi etterspør og viser god forståelse av oppdraget.  MediaLT har svært god kunnskap om området universell utforming av IKT og WCAG 2.0. I tillegg viser de til praktisk erfaring fra kurs, veiledningsvirksomhet og forskning på området. De har god kjennskap til webteknologier og hvordan de skal brukes for å lage tilgjengelige nettsider. MediaLT viser solid kompetanse om ulike grupper av funksjonshemmede, hjelpemidler og hvordan funksjonshemmede brukere tenker og handler når de bruker nettsider. MediaLT har tilbudt konsulenter som har jobbet med pedagogiske utfordringer, språk, skriving av veiledningsmateriell, forskningsrapporter og lærebøker.

Vi takker DIFI for tillitten og både håper og tror at dette informasjons- og veiledningsmateriellet vil bli et nyttig arbeidsredskap for alle som jobber med området universell utforming og web.

Nyhetsarkiv