TV-prosjekt innvilget

Forprosjektet Lydtekst, som mediaLT har gjennomført i år, vil neste år bli videreført i et tre-årig hovedprosjekt. målsetningen er å få tilrettelagt TV-sendingene ved å få tekstingen opplest og fjernsynsbildene beskrevet.

Skrevet av: Magne Lunde - 06.12.2005

MediaLT fikk god uttelling under årets tildeling av prosjekter som støttes av stiftelsen Helse&Reabilitering. I samarbeid med Norges Blindeforbund fikk MediaLT støtte til å videreføre arbeidet med å utvikle et verdensatlas for blinde og svaksynte (Atlas-prosjektet) og til et tre-årig prosjekt der målet er å tilrettelegge TV-sendingene bedre for synshemmede (Lydtekst-prosjektet).

Atlas-prosjektet ble startet i januar 2005 og er et to-årig prosjekt. Arbeidet med å utvikle og tilrettelegge atlaset er kommet godt i gang, og vil altså nå bli videreført i 2006.

I Lydtekst-prosjektet er målsetningen å få tilrettelagt TV-sendingene ved hjelp av lydteksting og bildetolking. Lydteksting vil si at tekstingen leses opp ved hjelp av kunstig tale, og bildetolkning betyr at bildene blir muntlig beskrevet .

etablert i utlandet

I år har vi gjennomført forprosjektet Lydtekst, der det har blitt gjort et omfattende arbeid med hensyn til å kartlegge internasjonale erfaringer på området. Kontakt er opprettet med Sverige, Nederland og England. I Sverige og Nederland er lydteksting etablert som en tjeneste, og i England bildetolker hver av de ti hovedkanalene ti timer hver. I hovedprosjektet vil det internasjonale samarbeidet bli videreført og videreutviklet, og de internasjonale erfaringene vil bli brukt aktivt for å realisere en best mulig tjeneste i Norge. Den internasjonale kartleggingen viser at det verken finnes vesentlige tekniske eller økonomiske hindringer for å få realisert lydteksting.

prøvesendinger med bildetolking

På sikt er ambisjonene enda større. I SVEIP-prosjektet utviklet vi den elektroniske videoboken Fritt Fram for Asgeir i samarbeid med NRK barne-tv. Disse videoinnslagene ble bildetolket av helten fra serien, Asgeir. Resultatene fra dette arbeidet viste at det var mulig å beskrive bildene uten at det opprinnelige lydbildet ble forringet. Snarere gjorde bildetolkingen innslagene bedre for alle. Lengre ut i prosjektet vil det derfor bli gjennomført prøvesendinger med bildetolking.

ser like mye

Det er en utbredt oppfatning at synshemmede ser lite på TV. Nederlandsk og amerikansk forskning viser imidlertid at fjernsyn er synshemmedes viktigste nyhets- og underholdningsmedium, men synshemmede får ikke samme glede av sendingene, fordi bildene ikke tolkes og fordi tekstingen ikke lydsettes. Videre viser forskningen at synshemmede ser nesten like mye TV og video som befolkningen ellers, og at blinde og svaksynte liker de samme programmene som resten av befolkningen.

Erfaringer tilsier dessuten at lydteksting og bildetolking også vil komme andre grupper enn synshemmede til gode. Mye tyder på at dette vil gjøre sendingene bedre også for eldre, dyslektikere og mennesker med kognetive begrensninger.

 

Nyhetsarkiv