Teknologiopplæring for dagens behov

Behovet for god teknologiopplæring av synshemmede har aldri vært større. MediaLT har nærmere 20 års erfaring med å tilby synshemmede den teknologiopplæringen som trengs, og vi fornyer oss hele tiden!

Skrevet av: Magne Lunde - 10.05.2016

Anna L. Amundsen tok kurset PRAKT-IKT med støtte fra NAV

Stadig mer av kommunikasjonen og samhandlingen i samfunnet skjer ved hjelp av teknologi. Hvis du ikke henger med, risikerer du å falle utenfor. God teknologiopplæring er derfor en av de viktigste nøklene for at blinde og svaksynte skal ha mulighet for å delta i samfunnet.

Stadig vanskeligere å få opplæring

Helt siden vi startet MediaLT i  1999, har vi fulgt utviklingen nøye. Vårt inntrykk er at det blir stadig vanskeligere for synshemmede å få tilstrekkelig opplæring. Det være seg enten du er i jobb, arbeidsledig, i en studiesituasjon eller uføretrydet/pensjonist. Flere forhold virker inn samtidig:

  • Standardteknologi overtar for hjelpemidler: I seg selv er det en positiv utvikling, men denne utviklingen fører dessverre til at stadig færre synshemmede får opplæring. Dette fordi mye av opplæringen har vært gitt i forbindelse med at synshemmede har fått innvilget datatekniske hjelpemidler. Fortsatt er det imidlertid slik at teknologi er mer krevende å bruke for synshemmede enn for ikke-synshemmede, og dermed står en positiv utvikling, i fare for å bli negativ.
  • Teknologikravene blir stadig større for å bli en aktiv deltaker i samfunnet: Opplæringen må dermed rustes tilsvarende. Ikke minst med tanke på at teknologi som sagt er mer krevende å anvende for synshemmede enn for ikke-synshemmede.
  • Færre funksjonshemmede i arbeid: Statistisk sentralbyrås seneste levekårsundersøkelse viser at stadig flere funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet. Et viktig tiltak for å snu denne trenden er å sikre tilstrekkelig teknologiopplæring av funksjonshemmede.
  • Kommunene har totalansvaret: Nærhet til brukeren er i seg selv bra, og det er tankegangen som ligger bak at kommunene har totalansvaret. For lavfrekvente grupper som sterkt synshemmede kan imidlertid dette være uheldig, dersom ikke kommunen innhenter tilstrekkelig kompetanse til å gi kvalitetsmessig god opplæring.

Noen av våre undervisningstilbud 

MediaLT har utviklet opplæring som imøtekommer moderne behov for praktisk IKT-kunnskap. Noen av våre viktigste undervisningstilbud er:

  • Smarttelefon og nettbrett: Vi har tatt utviklingen mot mer bruk av standard teknologi på alvor. Vi har derfor de seneste årene jobbet med å sette oss inn i og teste ut standardteknologi som kan brukes av funksjonshemmede. MediaLT gir opplæring i hjelpemiddelteknologi (VoiceOver, bryterstyring, skjermforstørring og så videre), apper og hensiktsmessig tilbehør (appcessories).
  • PRAKT-IKT: Kurset Praktisk IKT-kompetanse i studie og arbeidsliv (PRAKT-IKT) er utviklet for å møte de behovene synshemmede har i forhold til studie og arbeidsliv. Kurset har vist seg å være veldig nyttig for synshemmede for å møte de kravene arbeidslivet stiller. Både kontorprogrammer og mobilteknologi inngår i dette kurset.
  • Datakortet: Over 60 sterkt synshemmede har fullført alle modulene i Datakortet gjennom vårt undervisningstilbud. Sammenlignet med synshemmede generelt er dobbelt så mange i arbeid av de som har fullført Datakortet hos oss.
  • Effektiv på nett: Vi har definert minimumskrav for at synshemmede skal kunne jobbe effektivt på nett, og utviklet et kurs som løfter synshemmede opp på dette nivået.

Skreddersydd opplæring

En av våre varemerker er at vi skreddersyr teknologiopplæring til den enkeltes behov. Har du et opplæringsbehov i forhold til bruk av teknologi, vil vi derfor gjerne høre fra deg. Så finner vi fram til det undervisningstilbudet som passer best. Vi kan også tilby fjernundervisning over nett. Ta kontakt med oss på e-post info@medialt.no eller på telefon 21 53 80 10.

Aktuelle lenker:

Nettsiden: IOS for synshemmede

Artikkel om kurs i bruk av iPhone

NAV støtter kurset PRAKT-IKT

Gjorde Einar effektiv

Om Datakort undervisningen: Dobbelt så mange i arbeid

Kurset Effektiv på nett

Nyhetsarkiv