Stor betydning for brukervennligheten

Stadig mer av Oslo kommunes kontakt med innbyggerne skjer via nettet. For Oslo kommune er det viktig å gjøre denne kontakten så brukervennlig som mulig. Universell utforming (uu) har hatt stor betydning for å få dette til.

Skrevet av: Magne Lunde - 25.06.2015

Ole Einar Arntzen og Morten Tollefsen

Alle innbyggerne har mulighet til å ta i bruk funksjonene Min side og veiledet dialog på Oslo kommunes nettsider. Veiledet dialog er en helt ny måte å tenke på, som skal gjøre kontakten med Oslo kommune så enkel som mulig. Den erstatter blant annet de tradisjonelle søknadsskjemaene, og veileder innbyggerne trinnvis gjennom de ulike søknadsprosessene. For eksempel hentes både statlig og kommunal informasjon automatisk inn. Siden i fjor sommer har Oslo kommune arbeidet med et prosjekt for å gjøre Min side og veiledet dialog så brukervennlig som mulig og i henhold til uu-kravene.

Bedre for alle

I 2012 formulerte Oslo kommune en målsetning om at kommunen skal utvikle elektroniske tjenester som er inkluderende, forståelige og konsistente for alle kommunens innbyggere. - Arbeidet med UU hjelper oss å operasjonalisere disse målene. Det at uu også i ettertid har blitt lovpålagt, gjør det enklere for oss å begrunne den innsatsen som må til. Vi ser imidlertid klart at uu gir bedre løsninger for alle, og for oss er derfor nå dette det viktigste argumentet. Uu er nødvendig for noen, og gir løsninger som er bedre for alle, sier prosjektleder Trine Lind.

Kompetanse den drivende kraften

Prosjektets testleder Ole Einar Arntzen mener kompetanse er den drivende kraften for å skape de endringene som må til. – Vi så at vi manglet den nødvendige kompetansen om uu, og derfor var det verdifullt å få en ekstern samarbeidspartner som MediaLT med helt fra starten av i prosessen. Det har hatt stor betydning for løsningens brukervennlighet, framholder Arntzen.

Testlederen poengterer at de har hatt god nytte av at de har fått tilbakemeldinger på passende teknisk nivå. Dermed har det vært lett for utviklerne å forstå hva som bør gjøres. Det gjør også at utviklerne tar mer ansvar for å sikre uu selv. Det krever mye kompetanse å gi tilbakemeldinger tilpasset kundens behov, understreker Arntsen.

Kompetanse utover lovens krav

Arntzen synes også det har vært nyttig å jobbe med en partner som har kompetanse utover de kravene Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold stiller (WCAG 2.0). – WCAG-kravene er viktige for å oppfylle loven, men for oss har det vært viktigst å sikre at brukervennligheten blir så optimal som mulig for flest mulig. I tillegg har MediaLT vært en svært fleksibel partner, som på kort varsel og flere ganger utenfor ordinær arbeidstid har hjulpet oss med de spørsmålene som til enhver tid oppstår, sier Arntzen.

Enkelhet i bruk må prioriteres

Mange av skjemaene som ligger til grunn for den veiledede dialogen, er forholdsvis avanserte. Noe som krever både god kompetanse og kreativitet for å ivareta uu. – Vi har hatt et felles mål om å gjøre innhold og funksjonalitet så enkelt som mulig. Etter mitt skjønn er enkelhet i bruk et mål som ofte forsømmes, og som derfor bør prioriteres høyt i alle utviklingsprosjekter. Her har MediaLT tilført oss mye verdifull kunnskap, poengterer Arntzen.

Styrker basiskompetansen internt

Oslo kommune ser også at det er nødvendig å styrke kompetansen internt. Kommunen har derfor samarbeidet med MediaLT om å tilby et kurs i uu for alle som er involvert i utvikling og testing. – Dette hjelper oss til å sikre kvalitet på testingen allerede fra starten av. Noe som igjen fører til lavere kostnader totalt sett, framhever Trine Lind, og testleder Ole Einar Arntsen legger til: Kursingen gjør også at vi får enda mer ut av samarbeidet, fordi vi har en basiskunnskap internt.

Behov for en egen strategi

Trine Lind trekker fram at deres erfaring viser behov for en egen strategi for uu. - Oslo kommune er et stort konsern med mange aktører. En slik strategi hjelper oss å få felles forståelse av viktigheten av uu. Den sikrer oss en felles tilnærming, og klargjør roller og ansvar for å sikre UU i alle fasene fra tjenestedesign til ferdige tjenester, avslutter Trine Lind.

Nyhetsarkiv