Sikre universell utforming i all IKT-forskning!

Det er nå sendt et brev fra Ressursnettverk for universell utforming og IKT til Norges Forskningsråd, med forslag om å kreve at det i søknader om forskningsmidler redegjøres for universell utforming, på samme måte som det i dag er krav til redegjørelse for etiske problemstillinger knyttet til personvern, kjønnsperspektiver og miljøkonsekvenser (Forskningsetisk sjekkliste).

Skrevet av: - 13.03.2008

Ressursnettverk for universell utforming og IKT mener det vil være viktig at hensynet til universell utforming blir ivaretatt i forskningsprosjekter på generell basis, og ikke bare der hvor universell utforming eller tilgjengelighet for alle er et uttrykt tema for prosjektene.

Av denne grunn har nettverket formulert et brev til Norges Forskningsråd, med oppfordring til å sikre at universell utforming blir ivaretatt i forskningsprosjekter innen IKT. Ressursnettverket foreslår å gjøre dette ved å innføre et nytt punkt i Forskningsetisk sjekkliste etter ”Miljøkonsekvenser” med følgende innhold:

Universell utforming
Det er et nasjonalt mål at produkter og tjenester som utvikles kan brukes av hele befolkningen, inkludert mennesker med ulike funksjonshemminger. Dette gjelder også produkter som utvikles gjennom forskningsprosjekter innen IKT. Den nasjonale strategien for å oppnå universell utforming innebærer at disse hensynene må ivaretas fra starten av prosjektet, og at hensynet til brukbarhet for ulike grupper ivaretas gjennom hovedløsningen som utvikles (se definisjon av universell utforming på Deltasenterets internettside http://www.shdir.no/deltasenteret/universell_utforming). I prosjektsøknaden må det redegjøres for om prosjektet kan ha konsekvenser for målsetningen om universelt utformede IKT-løsninger, og hvordan dette hensynet blir ivaretatt – eventuelt hvorfor temaet ikke er relevant.

I tråd med Regjeringens ambisjoner

Ressursnettverk for universell utforming og IKT anser forslaget som å være i tråd med Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Temaet er også omtalt i strategiplanen til IT-funk, og i St.meld. nr. 17, "Et informasjonssamfunn for alle".

Nettverket mener et slikt krav vil være hensiktsmessig for å oppfylle Regjeringens ambisjoner. Videre mener nettverket dette vil være en effektiv måte å få fokus på universell utforming inn i alle relevante forskningsprosjekter som mottar støtte fra Norges Forskningsråd.

Orientering til FAD og BLD

En orientering om dette brevet er også sendt Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Barne- og likestilingsdepartementet. Her oppfordres regjeringen til å utarbeide regler som sikrer at alle forsknings- og utviklingsprosjekter som mottar støtte fra norske myndigheter må oppfylle kravet om universell utforming, og at regjeringen informerer om viktigheten av at universell utforming inngår som et betydningsfullt prinsipp i alle forsknings- og utviklingsprosjekter.

Nyhetsarkiv