Sertifiserende kurs på IKT og tilgjengelighet er under utvikling!

MediaLT har tidligere ledet et forprosjekt der grunnlaget for utviklingen av et sertifiserende kurs på temaet IKT og tilgjengelighet ble lagt. Nå har vi fått støtte til å videreføre arbeidet! Kurset skal nå utvikles og etableres, og det skal videre legges grunnlag for et varig kurs- og sertifiseringstilbud på tilgjengelighet og IKT.

Skrevet av: - 19.05.2008

MIKT-Prosjektet videreføres!

Forprosjektet MIKT - Modul i IKT og Tilgjengelighet - konkluderte med at det er et stort behov for en sertifiserende kursmodul på IKT og tilgjengelighet. Særlig mangler det et kurstilbud utenfor høyskolesektoren. Med støtte fra IT-Funk(Norges Forskningsråd), FAD og Deltasenteret kan arbeidet i forprosjektet videreføres. Et sertifiserende kurs skal virkeliggjøres!

Viktig for fagområdet

En forutsetning for å sette målsetningen om et universelt utformet IKT-samfunn ut i livet, er tilstrekkelig kompetanse blant alle som arbeider med dette.

Fagområdet tilgjengelighet og IKT mangler per i dag et definert innhold, og dette gjør at mange famler når de forsøker å ivareta hensynet om universelt utformede IKT-løsninger. Særlig er det behov for en ny klarhet i og med at den nye loven om offentlige innkjøp bygger på prinsippet om universell utforming og at det nå kommer en ny antidiskrimineringslov. Dette gjør at behovet for nødvendig kompetanse på fagområdet er stort.

Således vil etableringen av en sertifiserende kursmodul på dette området være et vesentlig bidrag til å øke funksjonshemmedes muligheter for å delta aktivt i samfunnet.

Vi venter fremdeles på svar fra Kunnskapsdepartementet om støtte til videre arbeid.

Et sertifiserende kurs

På bakgrunn av forprosjektet vil det bli satset på et nettbasert, sertifiserende kurs på IKT og tilgjengelighet i privat sektor. Man trenger ikke studiekompetanse for å ta kurset. Selv om vi her planlegger å utvikle et kurs i privat sektor, legges det opp til et nært samarbeid med poenggivende offentlige kurstilbud innen universell utforming.

Det er et viktig skille mellom begrepene "tilgjengelighet og "universell utforming". Dette ble utredet i forprosjektet (se Om skillet mellom universell utforming og tilgjengelighet) med basis i forståelsen av begrepet universell utforming innen IKT fra Ressursnettverket Universell IKT. Både tilgjengelighet og universell utforming innebærer en utforming av det fysiske miljøet som sikrer deltakelsesmuligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Syseutvalget).

Praktisk formidling

En problemstilling i prosjektet er å få på plass en god måling av ikke-funksjonshemmedes forståelse av funksjonshemmedes IKT-utfordringer. Videre er det utfordrende å utforme et kursopplegg som klarer å formidle til ikke-funksjonshemmede hvordan ulike grupper av funksjonshemmede bruker PC og datatekniske hjelpemidler. Forprosjektet gjorde det klart at kurset må ha en klar praktisk tilnærming, der kursdeltakerne får prøve hjelpemidler, og at den opparbeidede praktiske forståelsen må testes.

Forslag til hovedtemaer i kurset er:

Bakgrunn - Bevisstgjøring

 • Lovverk, Politikk og handlingsplaner
 • Retningslinjer for tilgjengelighet
 • Nytteverdien av tilgjengelige løsninger
 • Prosess og brukermedvirkning i utviklingsprosjekter

Hjelpemiddelteknologi

 • Standarder
 • Spesielle grensesnitt til generell teknologi
 • Teknologi for funksjonshemmede
 • Ergonomi

Teknologi og ulike anvendelser

 • Operativsystemer, Server-miljøer, Tynne klienter, Mobilt utstyr
 • Brukerprogrammer, Fri programvare, Dataspill og underholdning
 • Andre relevante IKT-områder (selvbetjening, forbrukerelektronikk, transport, ...)

Presentasjon av informasjon

 • Strukturerte dokumenter
 • Web og andre internett tjenester
Vi tar gjerne imot synspunkter rundt disse forslagene. Kontakt MIKT-prosjektet her!

Nyhetsarkiv