Ressursnettverket Universell IKT videreføres

Norges forskningsråd mener at erfaringene med ressursnettverkene har vært veldig positive, og har derfor besluttet å forlenge støtten til ressursnettverket Universell IKT med to nye år.

Skrevet av: Magne Lunde - 17.06.2008

Våren 2007 tok MediaLT initiativet til å få startet opp Ressursnettverket Universell IKT. Målet er å samle de sentrale aktørene på fagfeltet. I dag består ressursnettverket av 20 samarbeidspartnere. ressursnettverket er åpent, og interesserte kan ta kontakt med MediaLT hvis de ønsker å være med.

Prøveår

Ressursnettverkene ble startet som en prøveordning i fjor, og programmet Verdikt i forskningsrådet foretok i vår en evaluering av nettverkene. Ressursnettverket Universell IKT var ett av ti nettverk som fikk ny tillit. Programstyret skriver følgende om nettverkene: "Programstyret vedtok i møte 3. juni å videreføre støtte til 10 av de 12 nettverkene som startet høsten 2007. Ressursnettverkene har hatt stor aktivitet rundt mobilisering av fagmiljø, generering av prosjekter, kommunikasjon og beskrivelse av forskningsutfordringer innen sine fagområder. Gjennom disse aktivitetene fungerer de som strategiske medspillere for programmet."

Fagseminarer

Ressursnettverket planlegger å gjennomføre to nasjonale fagseminarer (høsten 2008 og høsten 2009), der målet er å sette søkelyset på sentrale temaer innen fagfeltet. Videre planlegges det også et internasjonalt fagseminar våren 2009. Dessuten har også nettverket tatt mål av seg å gjennomføre en større konferanse våren 2010. Følg med på nettverkets nettsider for mer informasjon om aktivitetene.

Nyhetsarkiv