Ressursnettverket universell IKT foreslår nytt forskningstema

MediaLT har på vegne av ressursnettverket universell IKT sendt inn et innspill til programmet VERDIKT i Norges forskningsråd, der det tas til orde for at "universelle nett-applikasjoner" blir et nytt hovedtema i programmet.

Skrevet av: Magne Lunde - 16.03.2009

programmet Verdikt i Norges forskningsråd gikk ut med en åpen invitasjon for å få innspill til nye hovedtemaer i forskningsprogrammet. fristen er nå gått ut, og i løpet av våren vil VERDIKT bestemme de nye temaene.

Ressursnettverket Universell IKT har foreslått "universelle nett-applikasjoner" som et nytt tema. Nedenfor følger begrunnelsen.

Samfunnsnytte

 Universell utforming er formulert av offentlige myndigheter som et viktig mål for samfunnsutviklingen i Norge, og denne overordnede målsetningen er nedfelt i lovverk og i en rekke politiske utredninger, handlingsplaner og dokumenter. Videre har bruk av nettbaserte tjenester i dag blitt en forutsetning for en aktiv deltakelse på alle samfunnsområder (arbeid, utdanning, fritid m.m.). Det er derfor helt maktpåliggende å forske på og utvikle kompetanse om løsninger som kan brukes av flest mulig.

Sentrale forskningsutfordringer

  1. Mangler kunnskap om universell utforming av rike applikasjoner. Arbeidet med dette er blant annet startet i WAI med standarden ARIA.
  2. Bruk av redundans som virkemiddel for å oppnå universell menneske-maskin-interaksjon.
  3. Utvikle metodikk for universell utforming som prosess. 
  4. Måleindikatorer for universell utforming av nett-applikasjoner.

verdiskapning og næringsutvikling

Både for IKT-industrien og for offentlige myndigheter er det viktig at så mange som mulig er i stand til å bruke nettet aktivt. Et viktig virkemiddel for å få dette til er universell utforming, og universelle nett-applikasjoner vil således bidra til å øke IKT-industriens kundegrunnlag, samt legge til rette for en mer aktiv samfunnsdeltakelse. Videre fikk Norge den 1.- januar 2009 en Diskriminerings- og Tilgjengelighetslov (DTL), der det kreves at både IKT-industrien og offentlige myndigheter tar hensyn til universell utforming, og der både privat og offentlig sektor vil påføres kostnader, dersom de ikke imøtekommer dette kravet. Siden både offentlig og privat sektor legger opp til at borgerne i stadig større grad bruker nettbaserte tjenester, vil en universell utforming av nettet også bidra til at flere er i stand til å leve selvstendige liv, og i forlengelsen av dette redusere behovet for offentlige støtteordninger av ulike slag. Det vil også styrke borgernes demokratiske rettigheter, og gjøre det enklere og rimeligere å nå ut med informasjon.

forskningsmiljøet

FOU-innsatsen på fagområdet har vært økende de siste årene, og de fleste FOU-miljøene i Norge har i dag en viss satsing på området. Fagmiljøene med hovedfokus på universell utforming av nettet er imidlertid fortsatt forholdsvis små i Norge, men den økte oppmerksomheten om fagområdet gjør at fagmiljøene er voksende. Videre har en aktiv nettverksbygging på tvers av fagmiljøer og sektorer kompensert for at miljøene er små. USA og andre vestlige land har en mer langvarig fagtradisjon på dette området, og har av denne grunn også mer etablerte og større fagmiljøer. Norge har imidlertid kommet sterkt de senere årene, og er nå blant de ledende landene. Dessuten har Norge et fortrinn sammenlignet med mange andre land, fordi bruken av teknologi generelt og internett spesielt relativt sett er svært høy. Det samme er situasjonen for bruken av datatekniske hjelpemidler. Videre vil den nye loven (DTL), som gir det sterkeste rettsvernet i hele verden, tvinge fram en mer aktiv satsing på området. På denne bakgrunn vil det i årene som kommer være viktig og nødvendig og styrke fagmiljøene på området. Universell utforming er i seg selv et overordnet og overgripende fagområde, som krever stor grad av tverrfaglighet, og mye taler derfor for at det vil være mer hensiktsmessig å satse på aktiv tverrfaglig nettverksbygging enn å bygge opp nye og store fagmiljøer.

Tverrfaglighet

I og med at både universell utforming og nettet er overgripende fagtemaer, er tverrfaglighet helt essensielt for å løse forskningsutfordringene.

Den internasjonale forskningsagendaen

På samme måte som i Norge er oppmerksomheten omkring universelle nett-applikasjoner økende internasjonalt, og dette kommer til uttrykk i forskningspublikasjoner, utlysning av forskningsmidler, lovverk, politiske handlingsplaner og dokumenter m.m. Særlig har fokuset på internasjonale standarder på området gitt grobunn for en internasjonal forskningsagenda, der både EU og Nord-Amerika spesielt er aktive. Nord-Amerika og Europa står her i ulike politiske fagtradisjoner i forhold til hvordan de skal tilnærme seg fagområdet, der særlig Skandinavia utmerker seg med en sterk velferdspolitisk tilnærming, og i så måte er fagtradisjonene komplementære. Samtidig har den internasjonale konsensusen knyttet til målsetningen om universell utforming og samarbeidet om felles internasjonale standarder dreid forskningen i retning av å være mer overlappende på området.

tilknytning VERDIKTs fagsøyler

  • Brukergrensesnitt, informasjonsforvaltning og programvareteknologi: Universelle nett-applikasjoner Handler om hvordan brukergrensesnitt kan utformes for at teknologien kan brukes av flest mulig på en så effektiv måte som mulig. Videre om hvordan programvareteknologi kan tilrettelegges for at så mange som mulig kan bruke den.
  • Kommunikasjonsteknologi og infrastruktur: Fokuset på universelle nett-applikasjoner er viktig for å sikre at bl.a. ulikt klientutstyr inklusive Tekniske hjelpemidler kan kommunisere med hverandre og at spesialløsninger kommuniserer med standardteknologi.
  • Sikkerhet, personvern og sårbarhet: Det er en betydelig utfordring å lage universelle løsninger som både er gode og brukervennlige og som samtidig ivaretar hensynet til Sikkerhet, personvern og sårbarhet.
  • Samfunnsmessige, økonomiske og kulturelle utfordringer og muligheter: For enkeltmenneske og samfunnet er det svært viktig at teknologien tar høyde for ulike forutsetninger og behov. Utover dette viser vi til begrunnelsene over.

Hindre nytt klasseskille

 Temaet er viktig for å hindre at teknologien skaper et nytt klasseskille i samfunnet: Mellom de som klarer å bruke nettet og de som ikke klarer å bruke dette. Temaet er overgripende og kan sammenlignes med temaer som kjønn og miljø.

Nyhetsarkiv