Nyttig workshop om fotgjengerkart for synshemmede

Statens kartverk har et eget prosjekt om registrering av kartdata i forhold til universell utforming. På workshopen om fotgjengerkart for synshemmede orienterte kartverket om arbeidet.

Skrevet av: Magne Lunde - 24.10.2012

Daniel Scheidegger og Arne Sonflå

Workshopen den 11. oktober 2012 ble gjennomført som en del av prosjektet: Forbedret GPS for synshemmede. Kart for GPS er i dag i all hovedsak utviklet for bilkjøring. Behovene til fotgjengere generelt og til synshemmede spesielt er derfor i liten grad ivaretatt i dagens kartgrunnlag. Med denne workshopen ønsket vi å sette dette problemområdet på dagsorden.

Etablert dialog

De to store leverandørene av kart for GPS i Norge er Tele atlas og Navteq. Begge aktørene var forhindret fra å  komme på workshopen, men vi har etablert dialog med dem. Det arbeides nå derfor med å kartlegge hvilket arbeid de har i forhold til kart for fotgjengere generelt og for synshemmede spesielt.  

Rettet inn mot bevegelseshemmede 

Arne Sonflå er ansvarlig for arbeidet med universell utforming i Statens kartverk. På workshopen kom det fram at det meste av arbeidet til nå har vært rettet inn mot bevegelseshemmede. Sonflå var imidlertid tydelig på at de også ønsker å ivareta behovene til synshemmede og andre grupper, og var interessert i de resultatene prosjektet Forbedret GPS for synshemmede hadde kommet fram til om synshemmedes behov. Det vil derfor bli arbeidet for et samarbeid med kartverket i tiden som kommer. Presentasjonen til Sonflå kan leses her.

Dugnad 

Daniel Scheidegger fra NAV senter for tilretteleging og deltakelse orienterte om initiativet Open Street Map (OSM). Her kan alle være med å bidra til å samle inn kartdata. OSM bygger på samme dugnadsprinsipp som Wikipedia. Presentasjonen til Scheidegger kan leses her.

Nyhetsarkiv