Nei til krav om redegjørelse for Universell Utforming

Norges Forskningsråd sier nei til forslaget Ressursnettverk for universell utforming og IKT fremmet om å kreve at det i søknader om forskningsmidler redegjøres for universell utforming.

Skrevet av: - 27.06.2008

I dag er det et krav til redegjørelse for etiske problemstillinger knyttet til personvern, kjønnsperspektiver og miljøkonsekvenser (Forskningsetisk sjekkliste), når det søkes om forskningsmidler fra Norges Forskningsråd. Ressursnettverk for universell utforming og IKT ønsket at et punkt om universell utforming også skulle inkluderes i denne sjekklisten. Redegjørelse for universell utforming ville i så fall blitt et generelt kriterium for alle prosjekter innen IKT som i framtiden mottar forskningsmidler fra Norges Forskningsråd.

Restrektive

Dette forslaget har Norges Forskningsråd nå sagt nei til: " Det medgår store ressurser til å skrive og vurdere søknader. Forskningsrådet tilstreber derfor å legge til rette for at dette arbeidet kan gjøres så målrettet og effektivt som mulig. Av denne grunn er vi svært restriktive mht å utvide kravene til prosjektsøknadene i form av for eksempel nye vurderingskriterier. Det er også slik at svært mange prosjektsØknader blir avslått. På denne bakgrunn vurderer vi det ikke som hensiktsmessig å innføre et generelt krav til alle IKT -prosjekter."

Norges Forskningsråd anser at ressursbehovet til vurdering av redegjørelse for universell utforming vil være for stort. De har således vurdert forslaget som uhensiktsmessig ut fra et effektiviseringsperspektiv, og presiserer at de av nettopp denne grunn er restriktive med å ta inn nye vurderingskriterier i prosjektsøknadene.

Ressursnettverket har forståelse for behovet for en effektiv saksbehandling av prosjektsøknader. Likevel er krav om universell utforming innen IKT prosjekter svært sentralt for å fremme kunnskap og bevissthet om universell utforming, og å tvinge produsenter av IKT-løsninger til å ta universell utforming til etterretning.

Inkluderende digitalt samfunn

hensynet til universell utforming vurderes i utvalgte IKT-prosjekter. Vi mener at dersom Regjeringens mål om et inkluderende digitalt samfunn skal nås, må hensynet til universell utforming inn i de fleste IKT-prosjekter, og refleksjon og redegjørelse omkring universell utforming må inn i alle IKT-prosjekter. Norges Forskningsråds fokus er på en effektiv behandling av søknader, og de legger til grunn for avslaget at   " . relevante programmer i Forskningsrådet ser til at nødvendige hensyn til universell utforming ivaretas i prosjekter som adresserer produkter og tjenester hvor dette er relevant."

Langt mer relevant

Dette er Ressursnettverket svært skeptiske til. Ressursnettverket mener det er uhensiktsmessig å skulle begrense hensynet til universell utforming til utvalgte programmer. Hensynet til funksjonshemmede brukergrupper ivaretas per i dag i for liten grad og er langt mer relevant for samfunnet enn Norges Forskningsråd her legger til grunn. Etter vår vurdering er hensynet til universell utforming minst like relevant som de andre sjekkpunktene: kjønn, etikk og miljø. Dette er også kjernen i ressursnettverkets forslag om et generelt krav til universell utforming. Vi viser også til at EUs Strukturfond nylig la inn et generelt krav om universell utforming for alle prosjekter som støttes av fondet.

Vi jobber videre

Det er fremdeles et nasjonalt mål at produkter og tjenester som utvikles kan brukes av hele befolkningen, inkludert mennesker med ulike funksjonshemminger. Dette målet slutter ressursnettverket seg til og vil derfor arbeide videre med å få inn kriteriumet om universell utforming i forskningsprosjekter. Bevissthet om universell utforming må da fremmes generelt innen IKT. Dersom man virkelig ønsker et inkluderende digitalt samfunn, er det få løsninger der det å tilrettelegge for funksjonshemmede ikke blir relevant. Ressursnettverket mener fortsatt at forslaget bør tas til etterretning, og at det er nødvendig at universell utforming blir redegjort for i IKT prosjekter på generell basis:

  • at et slikt krav effektivt vil skape et fokus på universell utforming,
  • at det vil sikre at universell utforming blir ivaretatt i forskningsprosjekter innen IKT - ikke bare der hvor universell utforming eller tilgjengelighet for alle er et uttrykt tema.

Ressursnettverket anser derfor at kravet ville være hensiktsmessig for å oppfylle Regjeringens ambisjoner om universell utforming, og vil jobbe videre for aksept for en bredere vurdering av hensynet til universell utforming innen IKT.

Nyhetsarkiv