MediaLT starter prosjekt om kurs i IKT og tilgjengelighet

MediaLT har nå innledet et nytt prosjekt der målet på sikt er å få etablert en sertifiserende opplæringsmodul i IKT og tilgjengelighet.

Skrevet av: Magne Lunde - 24.04.2007

MediaLT har lenge arbeidet med tanken om å få til et sertifiserende kurs i IKT og tilgjengelighet, og en stadig økende fokus på fagområdet gjorde at tiden nå var inne for å virkeliggjøre ideen.

Hovedmålet i forprosjektet Modul i IKT og tilgjengelighet (MIKT-prosjektet) er å kartlegge og legge grunnlaget for utviklingen av et sertifiserende kurs i temaet IKT og tilgjengelighet. Forprosjektet støttes av Norges Forskningsråd/ITFunk.

Mange famler

Fagområdet mangler et definert innhold, og dette gjør at mange famler når de forsøker å ivareta hensynet om universelt utformede IKT-løsninger. I og med at det nå kommer en ny antidiskrimineringslov og det faktumet at den nye loven om offentlige innkjøp bygger på prinsippet om universell utforming,  gjør at behovet for nødvendig kompetanse på fagområdet også er stort. Etter mange års arbeid på området ser vi i MediaLT at en slik fagkompetanse nettopp er en stor mangelvare.

Praktisk rettet

 En av hovedoppgavene til forprosjektet blir å utrede hva som bør være hovedinnholdet i et kurs, men selve fagplanen vil bli utviklet i et hovedprosjekt. Allerede nå er det imidlertid klart at modulen vil ha et sterkt innslag av praktisk bruk, det vil si at personer som gjennomgår kurset og består testen skal ha god kjennskap til hvordan ulike hjelpemidler for funksjonshemmede fungerer. I MediaLT ser vi på dette som en nødvendig kompetanse for å kunne forstå hva det i praksis vil si å legge til rette for universelt utformede IKT-løsninger.

egen fagbok?

Videre skal det i forprosjektet utredes hvilke løsninger for kursgjennomføring og sertifisering som er mest hensiktsmessige. Dessuten skal det kartlegges hva som finnes av faglitteratur på området nasjonalt og internasjonalt, og behovet for å skrive en egen fagbok til kurset skal vurderes. MediaLT er glad for alle innspill til prosjektet, når det gjelder aktuell litteratur, tidligere erfaringer knyttet til kurs av denne typen osv.

Samarbeidspartnere i prosjektet er: Datakortet a.s, Nasjonalt Dokumentasjonssenter, Deltasenteret, Standard Norge, NTNU og Senter for IKT-hjelpemidler (SIKTE).

Nyhetsarkiv