MediaLT inviteres til å delta som eksperter i ny komité

Standard Norge har opprettet en ny standardiseringskomité for universell utforming av IKT (SN/K 520).

Skrevet av: Morten Tollefsen - 13.07.2010

Standarder og retningslinjer er viktige virkemidler for å oppnå universell utforming. MediaLT er derfor positive til initiativet fra Standard Norge, og vi stiller gjerne vår ekspertise til disposisjon.

EU har i mandat M 376 bedt de europeiske standardiseringsorganene arbeide med standarder for universell utforming innen IKT. CEN/BT WG 185 ble opprettet etter en CEN/BT resolusjon fra 23. mars 2006. De hadde til mandat å kartlegge eksisterende samsvarsvurderingsmetoder i europeiske land, å kartlegge tilgjengelighetskrav og standarder og utarbeide et arbeidsprogram for fremtidig standardiseringsarbeid. Fase 1 i arbeidet ble avsluttet i 2009 og to rapporter publisert (”Conformity assessment systems and schemes for accessibility systems”, og ”European accessibility requirements for public procurement of products and services in the ICT domain”) og man skal nå iverksette fase 2 som gjelder utvikling av standard(er) som skal sikre universell utforming av IKT på området offentlige anskaffelser.

I tillegg vil IKT-delen av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven tre i kraft i Norge 2011-07-01 og standardiseringsarbeid vil være et viktig virkemiddel på området universell utforming.

Med bakgrunn i dette besluttet Standard Norges sektorstyre for IKT å opprette en komité med følgende mandat:

Komiteen skal være nasjonal speilkomite for standardiseringsarbeidet i CEN knyttet til universell utforming av IKT i CEN/BT/WG 185 i henhold til fase 2 av arbeidet i forbindelse med fase 2 av mandat M 376.

Komiteen skal:

  • Behandle og gi innspill til forslag til standarder innen universell utforming av IKT fra CEN og ISO
  • Vurdere hvor det er relevant med deltakelse fra norske eksperter
  • Gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/BT WG 185
  • Vurdere hvilke ISO standarder som eventuelt bør fastsettes som norske standarder

Komiteen skal videre vurdere behovet for å utarbeide egne norske standarder på området og eventuelle oversettelser. Komiteen kan også samarbeide med andre nordiske land når formålstjenlig.

Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 3 år.

Nyhetsarkiv