MediaLT etablerer ressursnettverket Universell IKT

MediaLT har fått støtte fra Norges forskningsråd til å etablere et ressursnettverk på fagområdet universell utforming og IKT, der partnernes kompetanseutveksling og samarbeid skal føre til innovative forskningsprosjekter, produkter og tjenester.

Skrevet av: Magne Lunde - 05.06.2007

denne våren lyste Norges forskningsråd ut midler til en helt ny prosjekttype i norsk sammenheng: Støtte til etablering av ressursnettverk. MediaLt vant fram gjennom det trange nåløyet, og fikk som en av de første firmaene i Norge støtte til en slik etablering.

ifølge Stortingsmelding nr. 17 2006/2007 (IKT-meldingen) er det en målsetning for regjeringen at all teknologisk utvikling med IKT innen offentlig sektor skal bygge på universelt utformede løsninger, og privat sektor oppfordres til å gjøre det samme. For å nå denne målsetningen mener MediaLT at det er helt nødvendig at fagmiljøene på området forener kreftene i et felles nasjonalt løft.  Derfor tok MediaLT initiativet til å samle de viktigste fagmiljøene i et ressursnettverk.

Stor deltakelse

  Hele 17 forskjellige nasjonale fagmiljøer deltar i ressursnettverket, samt et internasjonalt miljø (Universitetet i Linz).  Siden fagområdet universell utforming og IKT er veldig nytt, vil det være viktig for nettverket å komme fram til en felles forståelse av hva universelt utformede IKT-løsninger i praksis vil si.

seminarer

ressursnettverket planlegger å gjennomføre tre seminarer i løpet av det første året. I høst vil det bli innbudt til et seminar, der målsetningen er å komme til enighet om hva som er de sentrale problemstillingene og utfordringene i forhold til forskning og utvikling på fagområdet. Med basis i denne enigheten har nettverket ambisjoner om å legge grunnlaget for minst tre nye norske forsknings- og utviklingsprosjekter i 2008.

Ledende internasjonalt

ressursnettverket har også tatt mål av seg å være en av de ledende aktørene på området internasjonalt. Diskusjon av den norske rollen vil være et av hovedtemaene som vil bli tatt opp på et seminar om temaet som planlegges å settes opp neste vår. seminaret vil også fungere som et arnested for nye ideer til EU-prosjekter på området.

Nytt og annerledes

Videre planlegges det et helt nytt og annerledes fagseminar for mediebransjen, der deltakerne selv skal få prøve å bruke hjelpemidler og der deltakerne får prøve å være funksjonshemmet i forbindelse med bruk av teknologi. Gjennom seminaret håper ressursnettverket å få satt fagområdet på dagsorden, samt å øke kunnskapen til de som dekker fagområdet.

Nyhetsarkiv