Kan Øyetelefonen realiseres ved hjelp av mobil videotelefoni ?

I prosjektet Øyetelefonen lanserte vi ideen om seende assistanse for synshemmede ved hjelp av videotelefoni. Nå ti år etter tar vi på nytt opp igjen arbeidet, for å se om mobil videotelefoni kan hjelpe oss å realisere ideen.

Skrevet av: Magne Lunde - 29.05.2012

[Bilde: Handsfree videokamera festet på øret for utefilming]

Ideen om å benytte videotelefoni som et hjelpemiddel for synshemmede ble lansert i Øyetelefon-prosjektet for ti år  siden. Videotelefoni for sterkt synshemmede høres i utgangspunktet ut som en selvmotsigelse. Nettopp fordi videotelefoni tar i bruk en sans sterkt synshemmede ikke kan benytte, har den imidlertid potensiale til å bli et meget godt hjelpemiddel. Ved hjelp av videotelefoni kan seende nemlig se for synshemmede.

 Undersøke nye muligheter

De siste ti årene har det vært en rivende teknologisk utvikling. Særlig gjelder dette mobil teknologi. Vi mener derfor at det bør undersøkes hvilke nye muligheter dette åpner opp for i forhold til å bruke videotelefoni som en kanal til et seende øye. Av denne grunn tar vi nå opp igjen arbeidet i et nytt prosjekt: SE-prosjektet. Hovedmålsetningen i prosjektet er å undersøke hva som skal til for å etablere en teknisk løsning som gjør det mulig for seende å se for synshemmede ved hjelp av mobil videotelefoni.

Forprosjektet støttes av IT Funk og vil pågå ut 2012. I tillegg til MediaLT som leder arbeidet, deltar følgende miljøer i prosjektet: Synshemmede Akademikere, Norges Blindeforbund, Høgskolen i Finnmark og Post- og Teletilsynet. 

Mange gode grunner 

I tillegg til de nye mulighetene den teknologiske utviklingen har skapt, ser vi flere andre gode grunner til å ta opp igjen arbeidet. Forskningsspørsmål knyttet til et enkelt og godt brukergrensesnitt er ikke godt nok analysert. Vi tror at dette er en av hovedgrunnene til at videotelefoni er lite brukt blant synshemmede. Videre er utfordringene rundt kompatibilitet mellom ulike mobiler ikke tilstrekkelig testet ut eller belyst. Dessuten er det allerede investert mye tid og ressurser i å fremskaffe kunnskap om bruk av videotelefoni for synshemmede. Nettopp derfor er det etter vår oppfatning viktig å videreføre arbeidet, for å se om denne kunnskapen kan komme til praktisk anvendelse.

Fokusintervjuer

I prosjektet skal det gjennomføres 12 fokusintervjuer med sterkt synshemmede. Hensikten med disse fokusintervjuene er å få fram hva sterkt synshemmede i dag kan tenke seg å bruke videotelefoni til. Videre også hvordan en evemtuell framtidig tjeneste kan organiseres. I etterkant av fokusintervjuene vil det bli gjennomført tester av om bruksønskene kan gjennomføres med standard mobiltelefoner. Mer informasjon om intervjuene finnes her.

 Hovedprosjekt

I prosjektet vil vi også identifisere mulige problemområder i forhold til bruk av videotelefoni (kaldt vær, støy osv.). Bruksønskene fra fokusintervjuene og de identifiserte problemområdene vil gi oss et bilde av hvilke forsknings- og utviklingsoppgaver som må løses, dersom videotelefoni skal bli et interessant hjelpemiddel for sterkt synshemmede. Avhengig av hvilke forsknings- og utviklingsoppgaver vi står overfor, vil det også bli vurdert om arbeidet skal videreføres i et hovedprosjekt.

På prosjektets nettsider kan du lese mer om prosjektet.

Nyhetsarkiv