Interaktive læremidler skaper nye utfordringer

Overgangen til elektroniske læremidler har blitt sett på som en stor fordel for synshemmede og mennesker med lese- og skrivevansker, men den økende bruken av interaktive læremidler reiser nå nye utfordringer. Disse tar nå MediaLT tak i gjennom oppstarten av forprosjektet UTIN.

Skrevet av: Magne Lunde - 18.01.2008

MediaLT har fått støtte fra Norges Forskningsråd/IT Funk til å gjennomføre forprosjektet Universelt Utformet Interaktivt læremateriell (UTIN-prosjektet). dette er et forholdsvis nytt fagfelt, der det til nå er gjort veldig lite arbeid i forhold til tilgjengelighet for funksjonshemmede. Derfor valgte vi å ta tak i fagfeltet. arbeidet skal være sluttført innen den 30. september i år.

I 2003 avsluttet MediaLT prosjektet: tilrettelegging av Datakortet for blinde og svaksynte (Datakort-prosjektet). I dette prosjektet ble det for første gang i Norge utviklet godt tilrettelagte IKT-fagbøker for synshemmede. Fagbøkene har i ettertid vist seg også å være svært hensiktsmessige for mennesker med lese- og skrivevansker.

Mangler kompetanse

Overgangen til elektroniske læremidler burde være en fordel for funksjonshemmede. av ulike årsaker ser imidlertid dette ikke ut til å være tilfelle. For det første mangler kommersielle produsenter kompetanse om universell utforming av læremidler. dessuten legges det ikke vekt på alternative fremgangsmåter for oppgaveløsing (for eksempel alternativer til bruk av mus). videre krever bruk av interaktive læremidler noe kompetanse (blinde må for eksempel kunne bruke en nettleser for å kunne bruke web-baserte grensesnitt mot læremateriellet).

Universelt utformet innhold

Universelt utformet læremateriell har hovedsaklig dreiet seg om produksjon av alternative formater: Lydbøker, elektroniske versjoner, lettleste versjoner osv. Samtidig dokumenterte Datakort-prosjektet behovet for læremidler som også er universelt utformet på innholdssiden. Dvs. at lærestoffet bygger på en pedagogikk som tar høyde for ulike fremgangsmåter, forutsetninger og behov.

Ekskluderende

Interaktivt universelt utformet læremateriell er mer enn produksjon i samtidige formater og tilstrekkelig bredde i det pedagogiske innholdet. Hovedutfordringen er sannsynligvis knyttet til brukervennlige grensesnitt (menneske-maskin interaksjon). Mulighetene som skapes fordi informasjonen er digital kan bidra til å stenge store grupper ute pga at grensesnittet som anvendes er ekskluderende. Stor grad av interaktivitet vil medføre ekstra store utfordringer i forhold til å lage brukbare grensesnitt for alle. Dette er kjent fra for eksempel interaksjonsmetoder som brukes i kommersielle dataspill.

Finne hovedproblemene

På denne bakgrunn er forprosjektets hovedmål å Teste om interaktivt IKT-læremateriell er universelt utformet, og foreslå metoder som sikrer god tilgjengelighet i både eksisterende og nye produkter. Med utgangspunkt i disse brukertestene er ambisjonen å finne fram til hva som er hovedproblemene med hensyn til å sikre at interaktive læremidler kan brukes av alle. Med andre ord vil de sentrale forsknings- og utviklingsoppgavene på fagfeltet bli definert. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å følge opp med et hovedprosjekt for å løse disse  utfordringene.

bred prosjektgruppe

Vi har lagt vekt på å samle en bred prosjektgruppe i arbeidet med fagområdet. I prosjektgruppen deltar dysleksiforbundet, Norges Blindeforbund, Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek, Bredtvet Kompetansesenter, Huseby Kompetansesenter, SIKTE, Utdanningsdirektoratet, Gyldendal og microsoft.

Verdifulle erfaringer

Vi vil veldig gjerne høre fra deg, hvis du har erfaringer med bruk av interaktivt læremateriell. Dine erfaringer vil være veldig verdifulle i arbeidet med å ta tak i utfordringene, fordi det så langt vi kjenner til har vært gjort veldig lite forskning på dette feltet.

Nyhetsarkiv