IKT og universell utforming: seminar 21.11.2007

"Informasjonssamfunnet skal vere inkluderande og omfatte alle. Dette er ikkje berre ei hjartesak for regjeringa, men det er òg tvingande naudsynt. IKT kan skape forskjellar og det kan utjamne forskjellar, og det er difor heilt naudsynt med gjennomtenkte politiske val." Dette sa Heidi Grande Røys på seminaret om universell utforming, 21.11.2007.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 28.11.2007

Seminaret om universell utforming innen IKT ble arrangert av ressursnettverket Universell IKT. Målet med nettverket er blant annet å peke ut sentrale FoU områder og initiere forskning og utvikling på fagområdet. Nettopp disse målene ble nevnt som viktige av Grande røys:

Eg er glad for at aktuelle fagmiljø no har teke eit initiativ for å få etablert eit ressursnettverk på dette fagområdet. Resursnettverket ”Universell utforming og IKT” kan gjennom kompetanseutveksling og samarbeid medverke til innovative FOU-prosjekt, produkt og tenester. Det gjeld å få peika ut kva som er dei mest sentrale, nasjonale FoU-utfordringane på fagområdet, og vere med på å leggje grunnlaget for at dei norske miljøa kan spele ei aktiv rolle internasjonalt.

Nedenfor finner du lenker til foredragene.

[Bilde: Viser Morten Tollefsen (MediaLT), Heidi Grande Røys (FAD) og Knut Kvale (Telenor)]

Foto: Gunnar Falck-Ytter, Telenor

Gruppearbeid

I tillegg til viktige foredrag var seminaret en arena for å diskutere prioriterte satsningsområder og mer konkrete prosjektideer. Dette ble gjort i et gruppearbeid som også ble presentert i plenum.

Resultatene fra gruppearbeidet skal brukes i ressursnettverket Universell IKT. Målet er at partnere i nettverket skal gå sammen om prosjektsøknader, og det ser ikke ut som om det skal bli noe problem å finne nyttige FoU-utfordringer fremover! Vi tror at nettverket er egnet til å ta tak i mye av dette.

På seminaret deltok flere personer/institusjoner som foreløpig ikke er med i Universell IKT. Først og fremst må vi få takke dere alle for at dere deltok, bidro med erfaringer, kom med prosjektforslag og var aktivt med i nyttige diskusjoner.

Presentasjoner

Filformatet til presentasjonene står i parentes.

Andre artikler om seminaret

Nyhetsarkiv