Gull verdt for å gjøre digitale bokavlesere mer universelt utformet

Stadig flere bruker digitale lærebøker, men forlagene har en jobb å gjøre for å få de mer universelt utformet.

Skrevet av: Magne Lunde - 07.07.2021

To hender skriver på et PC-tastatur. Ved siden av PC-en ligger en smarttelefon.

Som en del av prosjektet Universell utforming av digitale læringsressurser, har MediaLT testet BrettBoka, Smartbok og Unibok. Prosjektet ble støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sitt forskningsprogram UNIKT.

Viktig å få testet

BrettBoka, Smartbok og Unibok er digitale bokavlesere som gjør det mulig å lese digitale bøker. Cappelen Damm og Aschehoug står bak Unibok og Gyldendal bak Smartbok. BrettBoka satser derimot på digitale lærebøker fra alle forlag. Det var viktig å få testet disse digitale bokavleserne, fordi de er avgjørende for i hvilken grad digitale lærebøker er mulig å bruke for elever med nedsatt funksjonsevne.

Jobber med å gjøre bokavlesere mer universelt utformet

Testene viste at ingen av de tre digitale bokavleserne tilfredsstiller kravene til universell utforming. Både BrettBoka, Smartbok og Unibok jobber nå med å gjøre sine digitale lærebøker mer universelt utformet. De bruker løsningsforslagene i testrapportene til å rette opp påpekte problemer/feil. Arbeidet i prosjektet vil derfor trolig på sikt føre til at både BrettBoka, Smartbok og Unibok vil bli mer universelt utformet.

I tillegg til de komplette testrapportene som BrettBoka, Smartbok og Unibok har mottatt, er det utarbeidet en felles rapport som oppsummerer testingen av alle de tre læringsressursene og som redegjør for de overordnede resultatene fra evalueringen:

Testrapport - universell utforming av læringsressurser

I forkant av testingen gjennomførte vi en kunnskapsinnsamling, for å legge et best mulig grunnlag for testingen:

Kunnskapsinnsamling om universell utforming av digitale læringsressurser

Tilgjengelighetsdirektivet stiller nye krav

European Accessibility Act (tilgjengelighetsdirektivet) er nå under utredning for å bli en del av norsk rett. Blant produktene som omfattes av tilgjengelighetsdirektivet er e-bøker og e-lesere. Kunnskapsinnsamlingen viste at tilgjengelighetsdirektivet stiller sju nye krav. Vi inkluderte disse kravene i testingen av BrettBoka, Smartbok og Unibok, for å forberede leverandørene på de nye kravene som kommer. Dette var også en nyttig erfaring for oss som testere, fordi det ikke er testet med disse kravene før.

Som en følge av evalueringen av de digitale bokavleserne stilte vi hver av leverandørene tre spørsmål. Nedenfor følger svarene på spørsmålene.

Hvordan jobber dere med universell utforming?

Vi jobber med universell utforming hele tiden. Vi mener vi har god oversikt over krav og regler. Når det gjelder å inkludere denne kunnskapen i utviklingen av f.eks. digitale lærebøker er vi alltid i en situasjon der vi forsøker å balansere mellom behovene for leveranse til markedet, interne ressurser, tilpasninger til ulike brukergrupper og økonomi. Vi har sjelden anledning til å gjøre alt helt perfekt på alle punkter og noen behov slår kanskje andre i hjel. Det gjelder også for universell utforming. Vår største utfordring med universell utforming mener jeg er at vi ikke har mulighet/kompetanse til å teste ressursene våre slik brukerne våre med spesielle behov faktisk bruker dem. Det er flere eksempler på at vi mener vi har gjort ting riktig, men så er det likevel noe som gjør at det ikke fungerer på f.eks. leselist. 

Mats Kranmo Smedstad, Cappelen Damm (Unibok)

I Gyldendal Undervisning har vi opprettet en tverrfaglig gruppe som jobber med UU generelt, pr produkt og skal holde seg oppdatert på nye krav, behov og utvikling. Dette deles også innad i hele organisasjonen. Vi lager også diverse dokumentasjon rundt dette.

Lars Seime, Gyldendal (Smartbok) 

Vi går gjennom rapporten til MediaLT og vi vil løpende justere rammeverket som vi lager til BrettBoka-kanalen. Vi har en dialog med forlagene, slik at PDF'ene vi mottar har best mulig universell utforming.

Olav Reitan, BrettBoka

Hvordan planlegger dere å følge opp problemene som påpekes i evalueringen?

Det er gull verdt å ha en slik gjennomgang. Da er det enklere å bruke ressurser på konkrete forbedringspunkter som gjør Unibok bedre for brukerne våre.

Mats Kranmo Smedstad, Cappelen Damm (Unibok)

Våre produkter er under konstant utvikling og vi jobber for å gi brukerne våre best mulig opplevelse, enten de har behov for tilgjengelighet eller ikke. Vi ønsker ikke kun å møte kravene, men gi alle en mulighet til å få godt utbytte av våre læremidler. Utfordringene og problemene som påpekes er til intern analyse, i samarbeid med utviklere, designere, og planlagte oppdateringer skal være klare til skolestart.

Lars Seime, Gyldendal (Smartbok)

Vi følger opp som påpekt, slik at vårt produkt får god universell utforming.

Olav Reitan, Brettboka

Hvordan er utviklingen når det gjelder bruk av digitale lærebøker? Opplever dere en økende bruk?

Vi opplever økende bruk av Unibok.

Mats Kranmo Smedstad, Cappelen Damm (Unibok)

Av forskjellige årsaker har vi opplevd en økende bruk i skoleåret 2020/2021. Covid har bidratt til at flere har måttet ta i bruk digitale læremidler. Vi regner med en nedgang neste år, og vi ser for oss at digital lærebok fases ut etter noen år, og blir erstattet av mer moderne og dynamiske plattformer.

Lars Seime, Gyldendal (Smartbok)

Det er en stør økning i bruk av digitale lærebøker. Digitaliseringen i skolen, Fagfornyelsen og uroen i skolen rundt Covid-19 har skapt behov for digitale bøker. Stor økning de siste årene.

Olav Reitan, Brettboka

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter