Egnede mikrofon- og bryterløsninger til bevegelseshemmede

Mennesker med nedsatt bevegelsesevne har behov som stiller særlige krav til mikrofon og bryterstyringsløsninger. Kunnskapen om egnede løsninger for mennesker med spesielle brukerkrav har imidlertid vist seg å være svært liten! Nå går MediaLT sammen med en rekke partnere for å kikke nærmere på smidigere mikrofon- og bryterløsninger!

Skrevet av: - 29.11.2010

Forprosjektet SMIDIG - Smidige mikrofon og bryterløsninger - støttes av ITFunk/NFR.

Felles internasjonale utfordringer

MediaLT har de siste årene arbeidet med taleteknologier, og spesielt med bruk av talegjenkjenning for mennesker med ulike funksjonshemminger.  Til vår overraskelse oppdaget vi at det er gjort særdeles lite forskning på å finne frem til hensiktsmessige mikrofon- og bryterløsninger for personer med større bevegelsesnedsettelser.

For brukere med sterkt nedsatt motorikk, er det mange praktiske og ergonomiske utfordringer å ta hensyn til. Noen utfordringer er knyttet til ergonomi, og andre til funksjonalitet. Brukergruppen er stor og sammensatt, men forprosjektet har valgt å fokusere spesielt på hensiktsmessige mikrofon- og bryterløsninger i forbindelse med bruk av talegjenkjenning.

Det har vist seg særlig utfordrende å finne gode løsninger for personer med sterkt nedsatt motorikk i armer og hender, bryterbrukere og rullestolbrukere. Det er mange grunner til dette. Vi har støtt på problemstillinger knyttet til påvirkning av arbeidsstilling, avstand, bevegelse og posisjonering av mikrofon – ting som vanligvis ikke testes når en mikrofon vurderes som egnet eller uegnet til talestyringsteknologier. Men for hensiktsmessig utnyttelse av bl.a. talegjenkjenningssystemer, trengs det her mer enn en tilfeldig mikrofon med høy gjenkjenningsrate!

Det har videre vist seg svært vanskelig å finne frem til gode ikke-kablede bryter- og mikrofon alternativer, og her mangler det analyser av eksisterende løsninger med tanke på brukergruppens behov.

Overraskende nok finnes det ikke synlig kompetanse på disse områdene hverken hos leverandører av mikrofon- og bryterløsninger eller av talestyringssystemer. Nå vil vi å øke kunnskapen om egnede løsninger gjennom forprosjektet SMIDIG.

Prosjektpartnere

Prosjektgruppen inkluderer både produsenter og leverandører av bryter- og mikrofonløsninger, i tillegg til brukerrepresentanter og personer med nøkkelkompetanse på tilrettelegging av teknologi til bevegelseshemmede. Prosjektgruppen finner du her.

Målsetning og arbeid

Prosjektets hovedfokus er på å identifisere hovedutfordringer, både av teknisk og ergonomisk art, for personer med sterkt nedsatt motorikk - og å undersøke om disse kan løses på en hensiktsmessig måte. For eksempel ser prosjektet på muligheter for å koble brytere og mikrofoner til rullestolen, slik at de får strøm derfra. En slik løsning vil kunne muliggjøre at brukeren slipper å være avhengig av ekstern assistanse - enten for å få av og på kablede løsninger, eller for å håndtere ekstra bokser og få hyppig hjelp til batteriskifting for trådløse mikrofon- og bryteralternativer.

Resultatene fra forprosjektet skal samles i en åpent tilgjengelig rapport. Vi ønsker å kunne dokumentere typiske utfordringer ved valg av mikrofon- og bryterløsninger for mennesker med bevegelseshemminger, og skissere mulige løsninger, vurderinger og anbefalinger på basis av prosjekterfaringene.

Siden dette er et forprosjekt, blir det spennende å se hva resultater som blir identifisert med tanke på videre hovedprosjekter. Vi håper å finne mange muligheter det er verdt å gå videre med for å utvikle smidigere og mer hensiktsmessige mikrofon- og bryterløsninger til bevegelseshemmede brukere!

Følg utviklingen i SMIDIG prosjektet på prosjektets hjemmesider!

Nyhetsarkiv