Referat fra Prosjektgruppemøte i UTIN

Sted og dato

Dato: 26.03.2008
Tid: 09.00 – 11.45
Sted: MediaLTs lokaler i Jerikoveien 22

Til stede:

 • Sverre Fuglerud, Norges Blindeforbund
 • Yngvar Nordberg, Gyldendal
 • Laila B. Johnson, dysleksiforbundet
 • Elise Marie Kringen, Utdanningsdirektoratet
 • Cathy Kalvenes, MediaLT
 • Bjørn Gulbrandsen, MediaLT
 • Magne Lunde, MediaLT
 • Miriam Nes, MediaLT

Forfall:

 • Tor Ulland, Huseby Kompetansesenter
 • Arne Kyrkjebø, Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek
 • Morten Tollefsen, MediaLT
 • Daniel Scheidegger, SIKTE
 • Jan Helge Luth, Microsoft
 • Tone Finne, Bredtvet Kompetansesenter

Saksliste

1. Oppfølgingssaker prosjektgruppemøte 05.02.2008

 • Testplanen anses som godkjent, inklusive nye avklaringer og justeringer. Likevel er det mulig å gi tilbakemelding på testplan dersom det er noe man reagerer på.
 • Alle bes om å sende informasjon til MediaLT om erfaringer funksjonshemmede har med bruk av interaktivt læremateriell, denne anmodningen er løpende.
 • MediaLT har utarbeidet en ressurssamling: http://www.medialt.no/?pageId=357. Det tas løpende imot innspill på denne.
 • Bredtvet, SIKTE og Huseby var positive til å samarbeide med MediaLT om testene, og det var hensikten å avklare gjennomføring av slike tester på møtet. En ide er å gjennomføre testene samtidig mens man har brukere inne. På Bredtvet skal det være et kurs i april, og testene kan eventuelt tas i sammenheng med dette. Avklaringene omkring testgjennomføring må tas videre med Huseby, Sikte og Bredtvet. Cathy tar dette videre med Bredtvet (Tone Finne), SIKTE (Daniel Scheidegger) og Huseby (Tor Ulland).
 • Informasjonstiltak:
  • Det har blitt laget et innslag på Ulyd, Norges Blindeforbund.
  • Det har blitt informert om prosjektet fra MediaLT via e-post og utsendelse av en html-artikkel som kan brukes på ulike nettsider.
  • En e-post som omhandlet innspill og behov for testere ble sendt ut til sluttbrukere som var deltakere i STEMINT-prosjektet, referansegruppen i SMUDI-prosjektet og andre relevante prosjektdeltakere i ulike prosjekter MediaLT leder.
  • MediaLT har laget en html-artikkel som kan brukes på ulike nettsider. Denne er sendt til:
   • Skolenettet, ved iyr@udir.no; (Ingrid Yrvin) – har ikke fått svar, Cathy purrer opp for å se om vi kan få informasjon ut her.
   • Skolemagasinet/Skoleforum, ved Skoleforum@skolemagasinet.no; - Her fikk vi svar fra Bente Johansen [ben-j5@online.no] om at annonsering vil koste penger, og vi takket da nei.
   • Dysleksiforbundet via Laila, her har vi to mulig kontakter, Laila sjekker opp disse, og gir beskjed. Ellers har også Laila tatt kontakt med Dyslektikeren for å få inn en artikkel, som antakelig kommer i april-nummeret.
   • Utdanning.no, ved redaksjonen@utdanning.no; - har ikke fått svar, Cathy purrer opp for å se om vi kan få informasjon ut her.
   • Statped sitt informasjonsblad (Informasjonsblad fra Statlig Spesialpedagogisk støttesystem, ved SSKMolde@komsa.no) og Statped – Elise tar dette videre og formidler inn mot Statped.
   • Foreningen for Muskelsyke (FFM). Her har nyhetsartikkelen blitt publisert, på: http://www.ffm.no/informasjon/nyhetsarkiv/flest_mulig_innspill_oenskes
   • Foreldreforeningen Assistanse (foreldreforening for foreldre med synshemmede barn) – ved postmaster@assistanse.no; og oytonnes@online.no; – har ikke fått svar, Cathy purrer opp for å se om vi kan få informasjon ut her.
   • Attføringsbedriftene, ved 'rune.kvarme@nhoservice.no' – her kunne de bidra med å skaffe testpersoner, Miriam purrer opp.’
   • Deltakerne i referansegruppen har også blitt tilsendt nyhetssaken, og i tillegg utlaan@nlb.no; ved NLB. Nyhetsartikkelen er publisert på MediaLTs nettsider.
  • Alle prosjektgruppedeltakerne oppfordres til å spre informasjon om prosjektet i alle sammenhenger der det er naturlig (eget nettsted, aktuelle blader og tidsskrifter, møter, seminarer, utstillinger, konferanser osv.) og til å rapportere til Magne når slike informasjonstiltak er gjennomført.
   • Laila har informert om prosjektet på Byskogen barneskole og på kurs ”Digitale hjelpemidler” for lærere. Hun skal videre informere om prosjektet på seminaret ”Dysleksivennlig skole” i Bergen, samt på Landsmøte for Dysleksiforbundet.
   • Miriam og Trond har informert om prosjektet på messen ”Digitale hjelpemidler for spesialundervisning og språkundervisning” i regi av Activium.

2. Testplan

Testene av interaktive læremidler er gjennomført med bakgrunn i en forhåndsdefinert testplan. Miriam har nylig sendt ut en revidert utgave med bakgrunn i gjennomføring av to tester. Miriam orienterte om erfaringene med testplanen og endringene som er gjort.

Hovedendringene er:

 1. Beslutning ble tatt om å gå for den tredje muligheten for forberedelse til test (kort gjennomgang med testperson i forkant). Metoden for forberedelse til testene gjør at det er nytten ved førstegangsbruk som testes. For å supplere dette, har MediaLT også en tester som tester læremateriellet friere, over lenger tid, mer selvstendig. Kompetansesentrenes tester vil også kunne supplere hva som testes.
 2. Testene tok lenger tid enn beregnet og det ble derfor bestemt å la testene gå så lenge utover fastsatt testtid som testdeltaker og observatør ønsker og har mulighet for, samt å notere a) hvor langt i oppgavesettet man kom og b) hvor lang tid dette tok.

Endre Gulbrandsen er student ved HiO (IU), og vil skrive en studentoppgave i tilknytning til prosjektet. Endre jobber som lærer. Han har blitt opplært i testplan og gjennomføring av denne. Han vil gjennomføre testene med dyslektikere og bevegelseshemmede. MediaLT vil gjennomføre testene med synshemmede, men Endre er her med som observatør. Testene vil foregå i MediaLTs lokaler, slik at MediaLT kan bistå endre ved behov.

Datapower sitt interaktive IKT-læremateriell er valgt ut som testmateriell.

Yngvar sjekker om Gyldendal har interaktivt IKT-læremateriell, og gir beskjed til MediaLT om resultatet. Utenom IKT-faget har imidlertid Gyldendal mye interaktivt læremateriell (DAISY online), og erfaringer fra bruk av dette læremateriellet bør innlemmes i prosjektet (http://www.gyldendal.no/rm). En del av det interaktive læremateriellet fra Gyldendal reiser andre problemstillinger (mye tekstlig, og lite visuell, læring).

3. Gjennomføre brukersentrerte tester

To tester er gjennomført i UTIN, begge med blinde brukere. Bjørn orienterte om erfaringene så langt. Testene har gått fint. Fokuset er på innhold, er det mulig for brukeren å benytte læremateriellet? Erfaringene er at det er vanskelig for en blind bruker med middels IKT-kompetanse å bruke læremateriellet, at navigasjonsstrukturen er vanskelig lagt opp, og at ikke alt innhold er tilgjengelig.

Videre orienterte Miriam om planlagt testing framover. Her må referansegruppen hjelpe til med å skaffe deltakere:

 • Laila kommer med forslag på dyslektiske testere.
 • Cathy ringer Daniel, i SIKTE, for hjelp til å skaffe bevegelseshemmede testere.
 • Sverre Fuglerud kommer med forslag til to sterkt synshemmede, som bruker forstørrelsesprogram.
 • Elise Kringen – sender kontaktpersoner i forhold til gruppen med CP
 • Cathy/MediaLT ringer Tor Ulland og gir dem tilgang til DataPowers lisens, slik at Huseby kan starte tester. Cathy ringer også SIKTE og Tone Finne i Bredtvet og gjør avtaler om testing, eventuelt testingen i april. Tester ved Huseby, SIKTE og Bredtvet må diskuteres og planlegges.

Prosjektgruppen bør vurdere om et par lærere også skal teste læremateriellet.

4. Definere de sentrale FOU-oppgavene

Enkelte av utfordringene på området ble nevnt i løpet av møtet:

 • Flash er en stor utfordring.
 • Det er en mulig utfordring i forhold til lærernes kompetanse, og utdannelse på IKT, også på spes.ped. utdannelsen.
 • Prosjektgruppen tror Gyldendals to-delte strategi er hensiktsmessig. Den støtter interaktivitet og ulike arbeidsmåter i læring.
 • En utfordring er å ivareta nynorsk versjon av lærebøkene, også i online løsninger.

For å komme frem til de sentrale utfordringene må prosjektet først fullføre flere tester, og finne ut mer hvor skoen trykker.

5. Informasjon om prosjektet

I tillegg til informasjonstiltakene nevnt over, ble muligheten for å skrive artikler drøftet. Dette bør gjøres etter hvert som flere resultater fra testene kommer inn. Artiklene kan man få inn i Statped eller lignende informasjonsblader. Et godt forslag er å ha noen personer midt i målgruppa som kan fortelle om sine utfordringer/problemer, dette vil antakelig være journalistisk spennende.

6. Hovedprosjekt

Innhold i et mulig hovedprosjekt og finansiering ble kort drøftet.

Prosjektgruppen vurderer det som svært interessant å lage en pilot på universelt utformet interaktivt læremateriell.

 • Tilrettelegging av interaktivt læremateriell til yrkesfaglig pensum på VGS trinn kan være en mulighet.
 • Helse- sosialfag er kanskje særlig aktuelt med tanke på å få et bredt publikum.
 • Mainstream fag er likevel mest interessante, slik som for eksempel norsk.

Det er ønskelig å utvikle noe som skal brukes av mange, inkludert ikke-funksjonshemmede. prosjektgruppen anser at man har to valg:

 • Utvikle noe som er riktig fra bunnen av.
 • Forbedre eksisterende læremateriell.
Sistnevnte punkt ansees som mest relevant.

Tidshorisonten er å begynne på høstparten, eventuelt rundt jul.

Yngvar gjør research, og sjekker aktuelle læremidler som er under utvikling, og som det kan være interessant å lage et pilotprosjekt på i sammen med Gyldendal. Yngvar og Elise sjekker ut i forhold til finansiering, og setter opp en liste over mulige finansieringskilder med aktuelle deadlines. Forslag er ITFunk, Deltasenteret, NONITE, VOX og Utdanningsdirektoratet.

7. Eventuelt

Neste møte: Torsdag 5. juni., 09.30 – 12.00

Referent: Miriam Nes