Referat fra prosjektgruppemøte i UTIN

Sted og dato

Dato: 05.02.2008
Tid: 09.00 – 11.45
Sted: MediaLTs lokaler i Jerikoveien 22

Til stede:

 • Tor Ulland, Huseby Kompetansesenter
 • Sverre Fuglerud, Norges Blindeforbund
 • Laila B. Johnson, dysleksiforbundet
 • Daniel Scheidegger, SIKTE
 • Tone Finne, Bredtvet Kompetansesenter
 • Elise Marie Kringen, Utdanningsdirektoratet
 • Jan Helge Luth, Microsoft
 • Cathy Kalvenes, MediaLT
 • Bjørn Gulbrandsen, MediaLT
 • Magne Lunde, MediaLT

Forfall:

 • Arne Kyrkjebø, Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek
 • Morten Tollefsen, MediaLT
 • Yngvar Nordberg, Gyldendal

Saksliste:

1. Presentasjonsrunde

Prosjektgruppemedlemmene ga en kortfattet presentasjon av seg selv og begrunnelsen for å delta i prosjektet.

2. Kort prosjektpresentasjon

Magne Lunde orienterte kort om hovedinnholdet i prosjektet:
Interaktivt læremateriell er nå i ferd med å erstatte tradisjonelle lærebøker. Dette gjelder spesielt innen grunnleggende IKT temaer som Datakortet. Vi ser imidlertid den samme utviklingen innen skolen og en rekke andre fagfelt.

Det er viktig å være klar over at interaktivt universelt utformet læremateriell er mer enn produksjon i samtidige formater og tilstrekkelig bredde i det pedagogiske innholdet. Hovedutfordringen er trolig knyttet til brukervennlige grensesnitt (menneske-maskin interaksjon). Stor grad av interaktivitet vil medføre ekstra store utfordringer i forhold til å lage brukbare grensesnitt for alle.

Forprosjektets hovedmål er:
Teste om interaktivt IKT-læremateriell er universelt utformet, og foreslå metoder som sikrer god tilgjengelighet i både eksisterende og nye produkter.

Dette hovedmålet er delt inn i følgende milepæler:

 1. Utvikle testplan.
 2. Gjennomføre brukersentrerte tester.
 3. Definere de sentrale FOU-oppgavene og tiltakene med hensyn på å sikre universell utforming.
 4. Vurdere behovet for et hovedprosjekt, samt definere innholdet i og finansieringen av et eventuelt hovedprosjekt.

Den primære målgruppen er synshemmede og mennesker med lese- og skrivevansker. Disse to gruppene av funksjonshemmede illustrerer på en god måte utfordringene når det gjelder tilgangen til hensiktsmessig læremateriell. Siden tilnærmingen her er universell utforming, er det imidlertid forprosjektets mål å gjennomføre tester som tar sikte på å undersøke situasjonen for alle grupper funksjonshemmede.

Til grunn for testene vil følgende forståelse av universell utforming ligge:
Interaktive læremidler er universelt utformet, dersom læremidlene er mulig å anvende på en god måte ved hjelp av datatekniske hjelpemidler. Med andre ord vil ikke et ”strengt krav” til universell utforming bli tillempet (et krav om at læremidler kan brukes uten noen form for tilrettelegging, dvs uten hjelpemidler).

Målsetningen med uttestingen er å dokumentere i hvilken grad interaktive læremidler tilfredsstiller kravet om universell utforming, samt å avdekke hvilke forskningsmessige oppgaver som bør prioriteres på området.

Kommentarer fra prosjektgruppa:

Viktig å tenke på gruppen med store kommunikasjonsproblemer. Denne gruppen har vært dårlig ivaretatt og har store problemer med å kunne bruke læremidler.

3. Testplan

Testene av interaktive læremidler vil bli gjennomført med bakgrunn i en forhåndsdefinert testtplan. Utviklingen av testplanen skal baseres på:

 •  litteratursøk og innhenting av nettbasert informasjon: Både nasjonalt og internasjonalt vil det bli gjennomført søk med hensyn til å samle kunnskap og erfaringer om fagfeltet.
 • Systematisering av MediaLTs kunnskap og erfaringer: Med bakgrunn i MediaLTs omfattende nasjonale og internasjonale forskning, opplæringsaktivitet og tilretteleggingsoppdrag (bl. a. i forhold til nett og tilgjengelighet) vil kunnskap og erfaring med relevans for fagområdet bli systematisert.
 • Intervjuer med brukere og fagfolk: Gjennom målrettet informasjon til brukere og fagfolk på området vil det bli oppfordret til å gi innspill/tilbakemeldinger om problemer/utfordringer med interaktive læremidler. I tillegg vil det bli gjennomført intervjuer med et begrenset antall brukere og fagfolk for å få fram de sentrale utfordringene.

Det presiseres at prosjektet skal konsentrere seg om interaktivt læremateriell der IKT er tema. Med interaktivt menes at materialet legger opp til en eller annen respons fra leseren; i det minste at leseren må velge en eller flere lenker.

Daniel Scheidegger refererte fra et foredrag han hadde den 23. januar 2008 (”Workshop om tilgjengelighet i elektroniske læremidler”.):
http://www.sikte.no/kurs/l_laering/tilgjengelighet.pdf
Her finnes programmet og innleggene i presentasjonen:
http://www.sikte.no/kurs/l%5Flaering/

Cathy Kalvenes redegjorde for det forarbeidet MediaLT har gjort i forhold til utvikling av en testplan. Forslag til testplan er vedlagt. prosjektgruppemedlemene bes om å gi tilbakemelding på forslaget til testplan. Videre bes alle om å sende informasjon til MediaLT om erfaringer funksjonshemmede har med bruk av interaktivt læremateriell.

Videre ble følgende nettadresser nevnt som aktuelle:

Videre kan det være interessant å se på kravspesifikasjonen til Uniflex, som er et arbeid i regi av Utdanningsdirektoratet.

4. Gjennomføre brukersentrerte tester

Målsetningen med uttestingen er å dokumentere i hvilken grad interaktive læremidler tilfredsstiller kravet om universell utforming, samt å avdekke hvilke forskningsmessige oppgaver som bør prioriteres på området. Uttestingen vil konsentrere seg om interaktivt IKT-læremateriell. Videre vil testene bli gjennomført i tre hovedgrupper:

 • Mennesker med lese- og skrivevansker
 • Sterkt bevegelseshemmede
 • synshemmede

Følgende spørsmål ble drøftet:

 • Forslag til interaktivt IKT-læremidler som kan brukes i testene:
  MediaLT har utarbeidet en ressurssamnling: http://www.medialt.no/?pageId=357. MediaLT foreslår at Datapowers interaktive læremateriell for Office 2007 brukes som hovedmateriell for testing. Det er imidlertid viktig at alle prosjektgruppedeltakerne nå sender tilbakemeldinger til MediaLT om hva som finnes av interaktivt IKT-læremateriell. Videre bør det ses på om utdanning.no kan inneholde aktuelle ting. Oddvar Øian ved   Tambartun kompetansesenter kan være en aktuell person å kontakte for å få informasjon, samt fylkessynspedagogene.
 • Hvem av prosjektgruppemedlemmene kan være med å gjennomføre tester:
  Bretvet, Sikte og huseby var positive til å samarbeide med MediaLT om testene. En ide er å gjennomføre testene samtidig mens man har brukere inne. På Bredtvet skal det være et kurs i april. MediaLT har knyttet til seg en student ved Høyskolen i Oslo som vil være med å gjennomføre tester.
 • Gjennomføringen av testene:
  Testene vil bli gjennomført med bakgrunn i den definerte testplanen. det er viktig å tenke på en spredning i alder og IKT-kompetanse når testene gjennomføres.

5. Definere de sentrale FOU-oppgavene

De sentrale FOU-oppgavene vil bli definert med bakgrunn i de utfordringene som avdekkes i testene. Diskusjonen utsettes derfor til disse testene er gjennomført.

6. Informasjon om prosjektet

Ulike informasjonstiltak ble drøftet:

 • MediaLT har allerede lagt ut to artikler på sine nettsider.
 • MediaLT har satt opp en egen nettside for prosjektet (http://www.medialt.no/?pageId=353)
 • Ulyd Norges Blindeforbund.
 • Dyslektikeren (Laila tar kontakt med Dyslektikeren for å få inn en artikkel).
 • Informere foreldreforeningen Assistanse.
 • Informasjon på skolenettet.
 • Statped sitt informasjonsblad.
 • MediaLT lager en html-artikkel som kan brukes på ulike nettsider.
 • Det bør også vurderes om det skal lages en powerpoint-presentasjon som kan brukes.
 • Alle prosjektgruppedeltakerne oppfordres til å spre informasjon om prosjektet i alle sammenhenger der det er naturlig (eget nettsted, aktuelle blader og tidsskrifter, møter, seminarer, utstillinger, konferanser osv.) og til å rapportere til Magne når slike informasjonstiltak er gjennomført.

7. Hovedprosjekt

Diskusjonen av innholdet i og finansieringen av et hovedprosjekt utsettes til neste prosjektgruppemøte.

8. Eventuelt

Neste prosjektgruppemøte: 26. mars 09.00 – 11.45 i MediaLTs lokaler i Jerikoveien 22.

Referent: Magne Lunde